Webinarium 13. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Data publikacji: 30.05.2019 r.

29 05Webinarium 13. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Kolejne spotkanie z cyklu webinariów za nami. Tym razem rozmawialiśmy o Funduszach Europejskich na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Poruszyliśmy powszechny problem braku miejsc w żłobkach, a nasi eksperci wyjaśnili, jak dzięki dotacjom można temu zaradzić. Jak zwykle spotkanie zainspirowało widzów do pytań, na które odpowiadamy poniżej. Pełny zapis video
z webinarium zobaczycie pod tekstem. Zachęcamy do oglądania!

na co konkretnie można uzyskać dofinansowanie?

Przykładowe wydatki kwalifikowalne w ramach projektów to:

  • dostosowanie pomieszczeń;
  • zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych;
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych;
  • wyposażenie i montaż placu zabaw;
  • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
  • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi.

 

 

kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się  jednostki sektora finansów publicznych mających siedzibę na terenie gminy, w której tworzone są miejsca opieki lub przez podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w partnerstwie z jednostkami sektora finansów publicznych mających siedzibę na terenie gminy, w której tworzone są miejsca opieki.

 

 

jak długo może być finansowane utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi?

Zgodnie z szczegółowym kryterium dostępu maksymalny okres finansowania działań realizowanych w projekcie w zakresie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna nie może być dłuższy niż
24 miesiące. 

Nie oznacza to jednak, że okres realizacji projektu również musi zakładać 24 miesiące. Może być on dłuższy przede wszystkim o okres niezbędny na przystosowanie lokalu do potrzeb dzieci.

 

 

czy, aby otworzyć żłobek lub klub dziecięcy trzeba mieć własny lokal?

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Beneficjent powinien dysponować lokalem spełniającym wymogi określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ale nie musi być jego właścicielem. W ramach wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent może zaplanować  wydatki związane z najmem lokalu pod działalność żłobka. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zasadność ponoszenia wydatków na wynajem w kontekście trwałości projektu, która jest oceniana podczas oceny merytorycznej projektu. Wszystkie wydatki dotyczące dostosowania
i wyposażenia powinny odnosić się do konkretnego lokalu, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi.  Ważne jest, że w pierwszym miesiącu realizacji projektu Beneficjent zobowiązany będzie przedstawić tytuł prawny do lokalu w którym będzie prowadzony żłobek/klub dziecięcy.

 

 

minimalny poziom wkładu własnego wynosi 9%. W jakiej formie wkład ten może być wniesiony?

Wkład własny może być wnoszony w różnorakiej formie:

a. niepieniężnej, np. udostępnienie pomieszczeń w których utworzone zostaną miejsca opieki czy wyposażenia.
b. finansowej, np. poprzez pokrycie kosztów zaplanowanych w projekcie. Wkład taki wnoszony może być przez rodziców np. w formie opłat za wyżywienie czy wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dziećmi.

 

 

Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi
i regulaminem konkursu dostępnym tutaj.

 

Uwaga! Pełny zapis transmisji webinarium obejrzycie tutaj.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
Top