WEBINARIUM #9 ZABURZENIA NERWICOWE

Data publikacji: 01.02.2019 r.

webinarium nerwicaWEBINARIUM #9 ZABURZENIA NERWICOWE

 

Podczas kolejnego webinarium widzowie zadali istotne pytania na temat związany z programem leczenia nerwicy. Odpowiadamy na nie poniżej.

1. CZY PACJENT MOŻE LICZYĆ NA ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU?

Tak, projekty składane w konkursie mogą uwzględniać zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Rozdział 2.6; a także Załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu).


Zapewnienie dojazdu dotyczy osób, dla których dojazd stanowi barierę udziału w Programie („Programem edukacyjno-rehabilitacyjnym w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego”), w tym mieszkańców obszarów wiejskich i słabo zaludnionych. Na potrzeby tworzenia założeń Programu przyjęto, że z ww. kosztów będzie korzystać 10% uczestników. W projekcie tego rodzaju wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli są racjonalne i efektywne – dostosowane do potrzeb grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie.  Należy podkreślić, iż ww. działania mają charakter wspierający i służą przełamaniu barier uniemożliwiających uczestnikom skorzystanie z badań. Założenia dotyczące takich działań powinny logicznie wynikać z przeprowadzonej przez wnioskodawcę analizy problemów i potrzeb grupy docelowej. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zwraca uwagę, aby określać założenia ww. działań w projektach w sposób przemyślany i rozsądny, w oparciu o wnioski z przeprowadzone diagnozy potrzeb i barier grupy docelowej.

 

2. JAKIE SĄ FORMY ROZLICZANIA PROJEKTU?

Formy rozliczania wydatków w projektach podejmowanych w ramach przedmiotowego konkursu:


Na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków


W przypadku wszystkich projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR. Wszystkie ponoszone wydatki powinny być udokumentowane i potwierdzone – w zależności od wydatku są to różne dokumenty (rachunki / faktury, wyciąg z listy płac, wyciąg z konta potwierdzający przelewy finansowe umowy, protokoły odbioru itd.).


Kwoty ryczałtowe (jest to uproszczona forma rozliczania wydatków)


W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne.


Jako wkład publiczny należy rozumieć wartość dofinansowania wraz z wkładem własnym wnoszonym przez podmiot publiczny.  W przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy działania zadeklarowane przez wnioskodawcę zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki zostały osiągnięte. Rozliczenie jest uzależnione od zrealizowania danego zadania. Niewykonanie zadania oznacza brak zapłaty za zadanie (system 0‐1), bowiem kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników przyporządkowanych do poszczególnych zadań. Wnioskodawca projektując zadania we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wypełniając część wniosku o dofinansowanie Kwoty ryczałtowe powinien określić dla każdego z zadań (kwot ryczałtowych) odpowiedni wskaźnik dla rozliczenia danej kwoty ryczałtowej (tj. wskazać jego nazwę i wartość) oraz wskazać, jakie dokumenty będą potwierdzać realizację wskaźników.


Stawki ryczałtowe (jest to uproszczona forma rozliczania wydatków)


Stosowane tylko do rozliczenia kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu). Stawki wynoszą: 25%, 20%, 15%, 10% kosztów bezpośrednich w zależności od ich wartości. Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków.

 

3. Czy projekt musi obejmować cały okres realizacji programu?

Okres realizacji projektu musi mieścić się w okresie realizacji „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego  w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” realizowanego w latach lata 2019 – 2022. Realizacja projektu może zaczynać się później niż rozpoczęcie realizacji Programu czy kończyć wcześniej niż termin zakończenia realizacji Programu.

 

4. Czy stawki przyjęte w taryfikatorze są maksymalne? Czy można przyjąć wyższe stawki? Co jeśli Beneficjent poniesie wyższe koszty np. za indywidualne konsultacje psychologiczne z pacjentem?

Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku). W przypadku przekroczenia wysokości zaproponowanej przez Instytucję Organizująca Konkurs, Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia zaistniałej sytuacji.


Wyjątkiem są sytuacje, gdy w budżecie „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” określono daną kwotę jako maksymalną (np. kwota dla zajęć aktywności fizycznej określona jako maksymalnie 24 zł).

 

5. Czy podmiot leczniczy musi zatrudniać na umowę o pracę specjalistów jeszcze przed złożeniem wniosku, czy może zatrudnić lekarzy do tego projektu na umowę cywilno-prawna, kontrakt okresowy?

Zatrudnienie personelu projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w tym na podstawie umowy cywilno-prawnej lub kontraktu medycznego, jest dopuszczalne.


Warto jednak zaznaczyć, że duża skala planowanego zatrudnienia personelu projektu dopiero po jego rozpoczęciu może negatywnie wpłynąć na ocenę kryteriów związanych z potencjałem kadrowym i doświadczeniem Wnioskodawcy. Dotyczy to szczególnie interwencji wskazanych w Programie jako oddziaływanie lecznicze – kwalifikacja pacjentów, indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne, warsztaty.


Dodatkowe informacje:


Personel projektu – to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu,   na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione (w sytuacji, gdy są beneficjentami projektów), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wolontariusze wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przypadku braku odpowiedniego potencjału kadrowego wnioskodawca może zlecić część projektu do realizacji przez wykonawców. Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego są traktowane jako wykonawcy usługi zlecanej przez beneficjenta. W takim przypadku zobowiązany jesteś  do wskazania we wniosku o dofinansowanie danych dotyczących:


· formy zaangażowania (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
· szacunkowego wymiaru czasu pracy, planowanego czasu realizacji zadań merytorycznych.


Przy realizacji usług zleconych należy przestrzegać przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności (zastosowanie może mieć również ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie. Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej dokumentuje się zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp. Uzasadnienie zlecania usług będzie miało wpływ na ocenę wniosku w kontekście wskazanego przez Wnioskodawcę potencjału.

 

6. JAKIE WYMOGI LOKALOWE NALEŻY SPEŁNIAĆ, ABY MÓC PRZYSTĄPIĆ DO NABORU?

Zgodnie z zapisami Programu, Części Warunki realizacji Programu…. warunki lokalowe oraz wyposażenie w komórkach organizacyjnych, w których realizowany będzie Program powinny obejmować:


· zapewnienie gabinetu przystosowanego do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego pacjenta oraz indywidualnej konsultacji psychologicznej i/lub psychiatrycznej,
· zapewnienie sali, w której zostaną przeprowadzone zajęcia warsztatowe - treningi, z miejscem siedzącym dla minimum 6 osób oraz pomocami niezbędnymi do realizacji zadania (np. sprzęt audiowizualny, flipchart, materace, poduszki lub maty do treningu relaksacyjnego).


W celu zachowania wysokiej jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, beneficjenci realizujący Program muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach, w tym są obowiązani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisach o działalności leczniczej. Pomieszczenia muszą być wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz posiadające stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.

 

7. CZY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU KOSZTEM KWALIFIKOWANYM JEST RÓWNIEŻ WYŻYWIENIE?

Koszt wyżywienia może stanowić składową kosztu prowadzonych zajęć warsztatowych. Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przewidzianych zadań. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu, Wnioskodawca winien uzasadnić konieczność poniesienia wydatku oraz wskazać cenę rynkową.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top