WEBINARIUM #8 BADAJMY SIĘ NIE TYLKO OD ŚWIĘTA!

Data publikacji: 26.12.2018 r.

webinarium8

WEBINARIUM #8 BADAJMY SIĘ NIE TYLKO OD ŚWIĘTA!

Podczas kolejnego webinarium uczestnicy czatu zadali kilka istotnych pytań na temat możliwości dofinansowań programów profilaktycznych. Odpowiadamy na nie poniżej oraz zachęcamy do obejrzenia pełnego nagrania z naszymi ekspertami.

PYTANIE 1:

Czy koszty wykonania badań mammograficznych / cytologicznych mogą być finansowane ze środków EFS??

  

Koszty badań są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opłaca działania świadomościowe, edukacyjne, informacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Działania Urzędu są skupione na pozyskaniu, zachęceniu do udziału w badaniach profilaktycznych. Warto wspomnieć, że również koszty dojazdu oraz koszty opieki nad osobami są uwzględniane w rozliczeniu, co znacznie ułatwia realizację badań.

 

PYTANIE 2:

Czy rozliczając wskaźnik przypisany do kwoty ryczałtowej należy przy każdym wniosku o płatność przekazywać wszystkie dokumenty źródłowe potwierdzające jego realizację?

 

Przy rozliczeniach wskaźnika przypisanego do kwoty ryczałtowej należy i trzeba przy każdym wniosku o płatność przekazywać dokumenty źródłowe. Dokumenty te potwierdzają realizację wskaźnika i są konieczne dla sfinalizowania projektu. Wiedząc, że ilość potwierdzeń, formularzy, list obecności jest bardzo duża, instytucje zarządzające wprowadzają uproszenia tego procesu. W celu ułatwienia beneficjentom dostarczania dokumentów, stosuje się jeden dokument w postaci zestawienia. Zestawieniem jest jedna duża tabela, w której wykazane są wszystkie formy wsparcia beneficjenta. Takie podpisane zestawienie dołączone do wniosku o płatność jest dużym uproszczeniem kłopotliwej często dla beneficjentów „biurokracji”.

 

PYTANIE 3:

Czy wkładem własnym mogą być koszty badań mammograficznych lub cytologicznych? Jeżeli tak, to jaki procent wkładu własnego mogą stanowić te badania?

 

Termin składania wniosków dla konkursu ogłoszonego w ramach RPO WŁ 2014-2020 I Osi Priorytetowej: Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji dla jednostek naukowych, szkół wyższych oraz konsorcjów naukowych upływa 3 grudnia 2018 roku, natomiast dla działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw upływa 31 stycznia2019 roku.

Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie czas przewidziany na realizację projektów upływa 31 grudnia 2023 roku.

 

PYTANIE 4:

CZEGO DOTYCZY EFEKT DYFUZJI DZIAŁALNOŚCI B+R I W JAKI SPOSÓB POWINIEN ZOSTAĆ WYKAZANY?

 

Koszty badań mammograficznych mogą być wkładem własnym i mogą stanowić co najmniej 9% wkładu własnego. Warto, by wnioskodawcy jako wkład własny ustalali taki procent, jaki odpowiada liczbie osób, które zostały przebadane.

 

 

 

ZOBACZ CAŁE WEBINARIUM!

 

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 

 
Top