WEBINARIUM #6 ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE ZMIANY PRZEPISÓW

Data publikacji: 11.10.2018 r.

elektronizacjawebinarium-1

WEBINARIUM #6 ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE ZMIANY PRZEPISÓW

W trakcie kolejnego webinarium nasi widzowie zadali szereg pytań o elektronizacji w kontekście zamówień publicznych. Odpowiadamy na nie poniżej, a na końcu tego wpisu możecie również obejrzeć pełne nagranie z naszego webinaru.

PYTANIE 1:

CZY PRZY PODPISYWANIU JEDZ, OFERTY W POSTĘPOWANIACH O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE, WSZCZĘTYCH OD 18.10.2018 R. WYMAGANY JEST KONKRETNY RODZAJ KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO? CZY MOŻE TO BYĆ PODPIS Z IMIENIEM I NAZWISKIEM OSOBY, DLA KTÓREJ ZOSTAŁ WYSTAWIONY CZY TEŻ MUSI ON BYĆ Z IDENTYFIKACJĄ FIRMY, KTÓRĄ OSOBA REPREZENTUJE?

  

We wskazanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez jedno z uprawnionych centrów certyfikujących. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do składającej go osoby (np. Jana Kowalskiego). Może on zawierać (a zatem nie musi), informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent. Nie jest wymagane, aby został użyty kwalifikowany podpis elektroniczny z identyfikacją firmy, którą reprezentuje dana osoba. Bez względu na to, którą z „form” podpisu wybierze osoba, jeżeli nie jest uwidoczniona w dokumentach rejestrowych jako uprawniona do reprezentacji wykonawcy zawsze należy przedstawić pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać jej prawo do reprezentacji danego wykonawcy.

 

PYTANIE 2:

W JAKIEJ FORMIE WYKONAWCY MAJĄ SKŁADAĆ DOKUMENTY DO ZAMAWIAJĄCEGO NP. NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH ELEKTRONICZNIE?

 

W zakresie formy dokumentów istotne są przepisy rozporządzenia o elektronizacji oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. To oznacza, że dokumenty mogą być złożone w formie oryginału (dokument elektroniczny) lub elektronicznej kopii dokumentu (np. skan dokumentu sporządzonego w formie papierowej) potwierdzonej elektronicznie za zgodność z oryginałem tj. poprzez jej opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

PYTANIE 3:

CZY W ZWIĄZKU Z ELEKTRONIZACJĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZŁONKOWIE KOMISJI LUB OSOBY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MUSZĄ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANYMI CZYNNOŚCIAMI I PRZYGOTOWYWANIEM PISM, POSIADAĆ KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY?

 

Członkowie komisji lub osoby prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie muszą w związku z wykonywanymi czynnościami i przygotowywaniem pism, posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W ustawie - Prawo zamówień publicznych nie ma przepisów, które nakładałyby taki obowiązek.

 

PYTANIE 4:

CZY OBOWIĄZKOWEJ ELEKTRONIZACJI BĘDĄ PODLEGAĆ ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO UDZIELANE NA PODSTAWIE ART. 138O USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

 

Nie, takie zamówienia nie podlegają obowiązkowej elektronizacji. Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro z wykorzystaniem art. 138o ustawy - Prawo zamówień publicznych są udzielane według „własnej” procedury zamawiającego. Poza tym są to zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych (w świetle rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych).

 

PYTANIE 5:

JAK OFERTY SKŁADANE PRZEZ MINIPORTAL BĘDĄ OTWIERANE - WSZYSTKIE NA RAZ CZY KAŻDA OSOBNO? CZY WYKONAWCA MUSI PRZESŁAĆ KOD DO ICH ODSZYFROWANIA?

 

W świetle informacji przedstawianych przez UZP, w przypadku korzystania z Miniportalu z uwagi na to, że oferty są składane wtedy za pomocą formularza na ePUAP, zamawiający w wyznaczonym terminie musi otworzyć po kolei (osobno) każdą złożoną ofertę. Wykonawca nie przesyła kodu do odszyfrowania oferty, ponieważ oferty są szyfrowane przez wszystkich wykonawców tym samym kodem udostępnionym przez zamawiającego wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Do odszyfrowania wszystkich ofert służy kod prywatny wygenerowany na Miniportalu, udostępniany zamawiającemu dopiero po upływie terminu składania ofert.

 

PYTANIE 6:

W SYTUACJI KIEDY OFERTA PODPISYWANIA JEST PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (PEŁNOMOCNIK POSIADA PODPIS KWALIFIKOWANY), TO W JAKIEJ FORMIE SKŁADAMY PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY PODPISUJĄCEJ OFERTĘ W IMIENIU WYKONAWCY? CZY MA BYĆ TO PEŁNOMOCNICTWO PODPISANE PODPISEM KWALIFIKOWANYM NP. PRZEZ WŁAŚCICIELA FIRMY?

 

Pełnomocnictwo dla przedstawiciela wykonawcy do podpisania oferty powinno zostać przekazane zamawiającemu elektronicznie w formie oryginału (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym  np. właściciela firmy jak wskazano w pytaniu) lub kopii poświadczonej notarialnie.  Kwestia formy pełnomocnictwa nie została wprost uregulowana w Pzp. W związku z tym na mocy art. 14 ust. 1 Pzp należy stosować w tym zakresie przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, które znajdują swoje zastosowanie do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Kluczowe znaczenie ma art. 99 § 1 kodeksu cywilnego, z którego wynika, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Z uwagi na to, że oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub większej wszczętych od dnia 18 października 2018 r. są sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to także pełnomocnictwo powinno mieć taką formę.

W przypadku gdy nie ma pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a sporządzono dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), można złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie. Stosownie zaś do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  -Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

 

ZOBACZ CAŁE WEBINARIUM!

Pełne nagranie webinarium dostępne jest do obejrzenia na Youtube pod tym adresem.

 

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7

 

 

rpo8

 

 

 
Top