Webinarium #5 Odzyskiwanie VAT w projektach unijnych – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Data publikacji: 26.09.2018 r.

webinarium-5-1

Webinarium #5
Odzyskiwanie VAT w projektach unijnych – PYTANIA I ODPOWIEDZI

W trakcie kolejnego webinarium widzowie zadali szereg nurtujących ich pytań o odzyskiwanie VATu w unijnych projektach. Odpowiadamy na nie poniżej, a na końcu tego wpisu możecie również obejrzeć pełne nagranie z naszego webinaru.

PYTANIE 1:

Co oznacza bycie czynnym podatnikiem VAT ?

  

Polskie prawo daje podatnikom wybór, czy zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, czy raczej korzystać ze zwolnienia, które może przysługiwać im tylko w niektórych sytuacjach.

Decydują o tym czynności, które wykonujemy w ramach naszej działalności. Pewnie czynności są automatycznie zwolnione przedmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT czy też co do zasady są opodatkowane. Te, które ustawodawca wymienia jako zwolnione przedmiotowo, zostały wskazane w art. 43 ustawy o VAT. Należą do nich między innymi usługi transportu sanitarnego, zawód psychologa czy usługi opieki medycznej. Jeżeli świadczymy takie usługi, zostaje nam narzucony status podatnika bezwzględnie zwolnionego z podatku VAT.

Niektórzy przedsiębiorcy już od pierwszej sprzedaży muszą być czynnymi podatnikami VAT. Dotyczy to podatników, którzy zajmują się świadczeniem usług: prawniczych, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskich, sprzedażą.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują lub będą wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT lub osiągają wysokie obroty z działalności gospodarczej, powinni już od początku zarejestrować się jako czynni podatnicy tego podatku. Mogą z tego wyniknąć znaczne korzyści w postaci możliwości odliczenia podatku VAT od wystawionych faktur zakupowych. Zdecydowanie status czynnego podatnika jest dla przedsiębiorców najkorzystniejszy, którzy uzyskują nadwyżki naliczonego VAT nad należnym. Są to w szczególności: osoby, które w ramach działalności dokonują dostaw towarów lub usług na rzecz podmiotów, które również są czynnymi podatnikami VAT; osoby, których działalność opiera się na imporcie towarów, ponieważ mają prawo do odliczenia podatku VAT z dokumentów celnych; osoby, których usługi są opodatkowane stawką poniżej 23%; osoby posiadające numer NIP unijny, a także dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług, ponieważ w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego podatek VAT zostanie naliczony dopiero w momencie sprzedaży; osoby, które dokonują wysokich inwestycji - nadwyżka naliczonego VAT może być polepszeniem płynności finansowej.

Podatnik zwolniony z VAT: jeżeli przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, może od razu skorzystać ze zwolnienia (oczywiście pod warunkiem, że nie prowadzi sprzedaży wyłączającej zwolnienie podmiotowe). Podatnik, który już prowadzi działalność, a jego obroty w poprzednim oraz bieżącym roku nie przekroczyły określonego ustawowo limitu, również może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Aktualny limit podatkowy w 2018 roku wynosi 200 000 zł. Jeżeli podczas trwania roku podatkowego zarejestrowano firmę, limit obrotów przelicza się proporcjonalnie do części, jaka pozostała do końca roku. Co istotne, do obrotów nie wlicza się sprzedaży towarów ustawowo zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przeznaczonych do sprzedaży. Wybór tej formy opodatkowania jest korzystniejszy w sytuacji, kiedy odbiorcami towarów lub usług będą podmioty również zwolnione z podatku VAT, np. w handlu detalicznym.

 

PYTANIE 2:

Co się dzieje z odliczeniem VAT od poniesionych wydatków w ramach projektu, które nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT?

 

Musi zostać zwrócony do US.

 

PYTANIE 3:

Czy zawsze trzeba składać Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT przy projektach unijnych ?

 

Jeśli beneficjent ubiega się o uznanie podatku VAT za wydatek kwalifikowalny w projekcie, zobowiązany jest wypełnić odpowiednią część wniosku o dofinansowanie (oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT). Jeżeli beneficjent we wniosku o dofinansowanie wskazał podatek VAT jako wydatek kwalifikowalny, powinien podać szczegółowe uzasadnienie zawierające podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku nabytego/wytworzonego w związku z realizacją projektu. Już na tym etapie beneficjent powinien być pewien, czy będzie mu przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (powinien także przewidzieć, czy w przyszłości nie dokona opodatkowanych czynności – co może skutkować nabyciem ww. prawa a tym samym utratą prawa do kwalifikowania takiego wydatku w ramach projektu).

 

PYTANIE 4:

Jaki są konsekwencje złożenie błędnego Oświadczenia o kwalifikowalności VAT ?

 

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (w odpowiedniej części wniosku o dofinansowanie) należy wypełnić rzetelnie i prawidłowo. Jeśli istnieją wątpliwości co do charakteru wydatku i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, to należy to bezwzględnie wyjaśnić przed wypełnieniem ww. oświadczenia i ujęciem podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego we wniosku o dofinansowanie. Pomocne w tym przypadku może być złożenie wniosku do organu upoważnionego do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji (w konkretnej sprawie). Organ podatkowy występujący w imieniu Ministra Finansów udziela bowiem odpowiedzi na pytanie o prawie do odliczenia podatku VAT naliczonego. Skutki nieprawidłowej kwalifikacji prawnej w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług ponosi beneficjent.

 

PYTANIE 5:

Czy Jednostki Samorządu Terytorialnego i jej jednostki organizacyjne mogą odzyskać podatek VAT w ramach dotacji unijnych?

 

JST i jej jednostki organizacyjne należy traktować jak jeden podmiot. Oznacza to, że podatek VAT od czynności opodatkowanych, wykonywanych zarówno przez JST, jak i jej jednostki organizacyjne, powinna rozliczać JST. Zgodnie z powyższym JST będzie mogła odliczać podatek VAT od wydatków inwestycyjnych, gdy inwestycja będzie przekazana i ostatecznie wykorzystywana do czynności opodatkowanych przez jej jednostki organizacyjne (a więc zgodnie z obowiązującym mechanizmami taki podatek od towarów i usług nie może być wydatkiem kwalifikowalnym). W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia proporcji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w tym przypadku VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).

 

PYTANIE 6:

Czy urząd skarbowy może zakwestionować zwrot VATu od dotacji unijnej?

 

Urząd skarbowy może zakwestionować możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Jeśli nabywane towary lub usługi związane są z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT lub z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu, wówczas prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje.

 

 

ZOBACZ CAŁE WEBINARIUM!

Pełne nagranie webinarium dostępne jest do obejrzenia na Youtube pod tym adresem.

 

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7

 

 

rpo8

 

 
Top