Webinarium #3 - pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 31.07.2018 r.

webinarium-3-1

Webinarium #3 - pytania i odpowiedzi

Nasze webinarium pt. Finansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej cieszyło dużym zainteresowaniem. W jego trakcie widzowie zadali szereg nurtujących ich pytań, na które odpowiedzi podajemy poniżej. Na końcu tego wpisu możecie również obejrzeć pełne nagranie webinaru.

PYTANIE 1:

Nasz wniosek, składany w ostatnim konkursie, niestety odpadł, ale chcielibyśmy go złożyć ponownie. Kiedy zatem można spodziewać się następnego konkursu?

Najprawdopodobniej taka możliwość pojawi się w przyszłym roku – 2019. Nowy harmonogram naborów powinien pojawić się ostatnim kwartale 2018 roku. Wszystkie aktualizacje i obowiązujące harmonogramy znaleźć można na stronie rpo.lodzkie.pl. Chętni na złożenie wniosków powinni śledzić na bieżąco zamieszczane tam ogłoszenia.

 

PYTANIE 2:

Wśród wskaźników produktu i rezultatu dla dz. V.3.2 jest wskaźnik kluczowy "Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (osoby)". W ramach projektu chcemy również zmodernizować stację uzdatniania wody. Czy jeśli w wyniku realizacji projektu podłączymy do tej stacji mieszkańców dwóch miejscowości (800 osób), które teraz nie są do niej podłączone, to czy spełnimy w/w wskaźnik? Czy mieszkańcy tych miejscowości muszą być w aglomeracji?

Tak, ale pod warunkiem, że te osoby nie były podłączone do wodociągu i nie korzystały z innego ujęcia. Posesje mieszkańców tych miejscowości MUSZĄ znajdować się w granicach aglomeracji.

 

PYTANIE 3:

Moje pytanie dot. kryterium "Stopień przygotowania projektu do realizacji". W ramach kryterium oceniane jest m.in. posiadanie dokumentacji przetargowej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czy kiedy w momencie składania wniosku będziemy mieli przygotowane, ale jeszcze nie ogłoszone przetargi, na zaplanowane w ramach projektu zadania, to otrzymamy punkty w ramach kryterium? Czy też chodzi o już zakończone procedury przetargowe?

Kryterium dotyczy GOTOWOŚCI, a nie zwartych umów. Zatem wystarczy mieć przygotowaną dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury.

 

PYTANIE 4:

Zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru robót budowlanych, ze względu na stan techniczny drogi oraz planowane prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zaleca się wykonanie na całej szerokości ulicy wykorytowania oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych drogi. Czy zakres ww. robót stanowić może koszt kwalifikowany projektu w ramach dz. V.3.2?

Zgodnie z zapisem w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, w przypadku realizacji inwestycji związanej z gospodarką wodno-ściekową, kwalifikowalnym wydatkiem „drogowym” może być wyłącznie koszt odtworzenia nawierzchni drogowej. Zatem koszt pozostałych prac, związanych z budową, przebudową, bądź też podniesieniem parametrów drogi, należy wykazać w katalogu wydatków niekwalifikowalnych lub zupełnie wyłączyć z projektu.

 

PYTANIE 5:

Czy w ramach kolejnego konkursu VAT również będzie kosztem niekwalifikowanym?

W dotychczasowych konkursach VAT był kosztem NIEKWALIFIKOWANYM i w kolejnym konkursie NIE przewiduje się zmiany w tym zakresie. Wynika to ze stanowiska przyjętego przez Komisję Europejską.

 

PYTANIE 6:

Widziałem, że w ramach niektórych konkursów RPO WŁ zmieniła się procedura składania wniosków - za pomocą generatora. Czy to oznacza, że w ramach kolejnego konkursu dla działania V.3.2 wnioski będą przygotowywane i składane właśnie w ten sposób?

Taka możliwość jest rozważana, ale w tej chwili nie możemy jeszcze potwierdzić w 100%, czy generator zostanie wdrożony. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków będą znajdować się w ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

 

PYTANIE 7:

Pytanie dotyczy wskaźnika „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (osoby)”. W ramach projektu modernizowany jest SUW i budowana jest kanalizacja, ale SUW będzie obsługiwał także inne osoby niż te podłączone do kanalizacji - Czy zatem ww. wskaźnik odnosi się do tych samych osób, które skorzystają z kanalizacji, czy obejmie też te inne osoby? Czy koszt podłączenia osób do SUW, ale innych niż korzystających z budowanej kanalizacji będzie kosztem kwalifikowanym?

Odwołać należy się do zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych: wyłącznie jako element inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej możliwa jest budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć  lub stacji uzdatniania wody lub zakup lub remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu lub przesyłowi wody pod warunkiem, że ww. przedsięwzięcia dotyczą  tych samych użytkowników, których obejmują  inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej. Kosztem kwalifikowalnym będzie zatem proporcjonalna część kosztów modernizacji SUW odpowiadająca ilości osób objętych inwestycją z zakresu kanalizacji sanitarnej. Taki też będzie trzeba wykazać wskaźnik.

 

PYTANIE 8:

Czy pisemna zgoda właściciela gruntu udzielona Gminie wystarczy, aby potwierdzić dysponowanie gruntem? Czy powinna to być umowa użyczenia?

Dysponowanie gruntem powinno się odbywać na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy itp. w celu zabezpieczenia wykonalności projektu.

Możemy posłużyć się przykładem, gdy jeden z prywatnych właścicieli nie wyraził swojej zgody, co stanowiło dużą przeszkodę dla realizacji projektu. Ze względu na bezpieczeństwo inwestora, powinien on zabezpieczyć już na etapie składania dokumentacji wszelkie zgody stron trzecich w postaci umowy zabezpieczającej możliwość przeprowadzenia inwestycji.

Gminy zazwyczaj posiadają umowy dzierżawy albo użyczenia. Dla Gminy to bezpieczniejszy sposób. Gwarantują sobie prawo dysponowania terenem przez bardzo długi czas, a przynajmniej na czas trwałości – np. na konserwację, naprawy itp.

 

PYTANIE 9:

Czy zostaną przesłane materiały z webinarium?

Jeżeli przegapiliście webinarium lub chcecie przypomnieć sobie poruszone w nim kluczowe kwestie, zapraszamy do obejrzenia nagrania. Zapis webinarium znaleźć można poniżej, a także na naszym kanale Zmieniamy Łódzkie w serwisie Youtube oraz Facebook.

 

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7

 

 

rpo8

 

 
Top