Ankieta dotycząca równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do Funduszy Europejskich

Data publikacji: 25.11.2016 r.
Ankieta dotycząca równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do Funduszy Europejskich

W listopadzie 2016 roku przeprowadzono ankietę na temat równych szans kobiet i mężczyzn w zakresie udzielania informacji o dofinansowaniach oraz dostępu do środków finansowych z Funduszy Europejskich. Odpowiedzi respondentó zbierano za pomocą ankiet internetowych oraz badań na ulicach miast województwa łódzkiego.

Wnioski z ankiety:

 • Ponad 90% osób uważa, że ma dostęp do informacji na temat Funduszy Europejskich.
 • 64,81% respondentów ocenia, że informacje o Funduszach Europejskich są dostępne w stopniu dobrym lub bardzo dobrym.
 • Ankieta wykazała, że nie występują nierówności szans kobiet i mężczyzn w dostępie do informacji na temat Funduszy Europejskich. Tylko co dwudziesty ankietowany (5,75%) dostrzegł, że mogą występować różnice w tym zakresie.
 • Ponad 68% ankietowanych przyznało, że poszukiwało informacji o Funduszach Europejskich.
 • Tylko co dziesiąty ankietowany negatywnie ocenia działania podejmowane w celu zwiększenia dostępności informacji. Aż 58% osób wskazuje zaś, że te działania są efektywne lub bardzo efektywne.
 • Zaledwie 6,28% respondentów stwierdziła, że istnieją nierówności szans w dostępie do środków z Funduszy Europejskich ze względu na płeć. Aż 93,78 stwierdziło natomiast, iż nie widzi żadnych różnic w tym zakresie.
 • Spośród ankietowanych prawie 80% wyraziło zainteresowanie pozyskaniem środków finansowych z Funduszy Europejskich.
 • Ponad 60% ankietowanych uważa, że dostępność informacji na temat Funduszy Europejskich zwiększyła się. Przeciwnego zdania jest zaledwie 6,46% respondentów.
 • Prawie ¾ osób uznało, że kobiety i mężczyźni mają taki sam dostęp do Funduszy Europejskich.
 • Ponad 60% respondentów uważa, że ma dostęp do środków finansowych z Funduszy Europejskich.
 • Mniej niż 8% ankietowanych twierdzi, że działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu do informacji o Funduszach Europejskich są mało istotne. Dla 92% osób są to zaś działania istotne lub bardzo istotne.
 • Ponad 27% respondentów wskazuje, że dostępność dofinansowania ze środków finansowych Funduszy Europejskich zwiększyła się. Zaledwie niecałe 16% osób biorących udział w badaniu uważa, że dostępność środków uległa zmniejszeniu.
 • Praktycznie wszyscy ankietowani (97,13%) wskazali, że nie doświadczyło nierówności ze względu na płeć w przypadku dostępu do informacji o Funduszach Europejskich.
 • Spośród wszystkich respondentów, ponad 93% osób zadeklarowało, że nigdy nie odczuło, iż dofinansowanie ze środków z Funduszy Europejskich jest lub mogło być dyskryminujące ze względu płeć.
 
Top