Unia Europejska – rys historyczny

Data publikacji: 04.11.2016 r.
Unia Europejska – rys historyczny

Unia Europejska to polityczno–gospodarczy związek demokratycznych krajów mających swoje położenie w Europie. Obecnie należy do niej 28 państw członkowskich.


Chęć zjednoczenia krajów europejskich pojawiała się już w starożytności. Jednakże proces scalania się tych państw miał konkretniejszy wydźwięk dopiero po 1945 roku. Ważnym momentem w tym czasie był Kongres Haski. Na tym spotkaniu zebrali się przedstawiciele z 25 krajów należących do Europy. Dzięki temu stworzono wstępną koncepcję utworzenia zjednoczonego kontynentu europejskiego. Jeden z organizatorów kongresu, Józef Retinger, wówczas napisał:
„Wszystkie wielkie traktaty europejskie wyrosły z podatnego gruntu tego śmiałego zebrania. Kongres nadał ton i rozmach działalności europejskiej na przyszłe lata”.


W 1946 roku Churchill wzywał na uniwersytecie w Zurychu do stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, co w efekcie doprowadziło do utworzenia Rady Europy w 1949 roku. W 1951 roku podpisano traktat paryski, dzięki któremu powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, z której wyrosła Unia Europejska. Jednakże przełomem dla tej idei było podpisanie traktatów rzymskich w 1957 roku przez kraje położone w zachodniej części Europy. Na ich mocy powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz EURATOM.
W 1992 roku podpisano ważny z punktu widzenia wspólnoty europejskiej traktat. Był to Traktat z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku.


Wybrane założenia traktatu:
• utworzenie Unii Walutowej i Gospodarczej,
• wprowadzenie waluty euro od 1999 roku,
• wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.


Traktat uściślił ideę wspólnoty europejskiej i wprowadził ją w życie. Był to wieloletni proces scalania się państw europejskich w obszarze gospodarczym, politycznym i społecznym. Polska weszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Dzięki temu, że należymy do UE możemy starać się o dofinansowania różnorodnych inwestycji ze środków europejskich. Od momentu wejścia do UE zostało dofinansowanych około 200 tys. projektów.

 

 
Top