Gospodarka odpadami

Data publikacji: 30.10.2016 r.
Gospodarka odpadami

Nikt z nas nie chciałby mieszkać w zaśmieconej okolicy. Cenimy sobie przecież czystą przestrzeń wokół nas i możliwość podziwiania piękna natury. Szkoda jednak, że nie każdy 

o tym pamięta. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że śmiecąc, szkodzi również sobie i swoim najbliższym, np. wtedy, gdy szkodliwe związki przenikają do gleby, a później do wód gruntowych, z których czerpana jest woda do użytku w domach. Podobnie jest ze składowaniem odpadów na szerszą skalę. Pamiętajmy, że większość z nich można poddać utylizacji.

Środki unijne dostępne w ramach działanie V.2 Gospodarka odpadami RPO WŁ na lata 2014–2020, ma na celu właśnie ograniczenie składowania odpadów na terenie województwa łódzkiego poprzez zmianę sposobu ich zagospodarowania.

Kto może starać się o dotację?

O dotację w wysokości do 85% będą mogły ubiegać się m.in. gminy i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne, a także spółdzielnie i przedmioty mieszkaniowe, TBS.

Jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie?

Realizujące inwestycje z zakresu:

  • usuwania wyrobów z azbestu oraz ich trwałego unicestwienia,
  • likwidacji „dzikich wysypisk”,
  • unowocześnienia, budowy, przebudowy itp. zakładów zagospodarowania odpadami,
  • budowy, przebudowy infrastruktury do przetwarzania odpadów oraz ich segregacji,
  • budowy, przebudowy infrastruktury, która służy do recyklingu, kompostowania, sortowania odpadów itd.,
  • budowy, przebudowy infrastruktury służącej do zbiórki oraz przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Wsparcie uzyskają także kompleksowe projekty, które mają na celu poprawić gospodarkę odpadami innymi niż komunalne poprzez m.in. wdrażanie technologii odzysku.

Realizacja projektów sprawi, że zmniejszy się liczba odpadów, większa ich część zostanie przeznaczona do kolejnego użycia. Wzmocni się również stosowanie metod odzysku, w tym recyklingu. Dzięki temu nastąpi redukcja ilości odpadów wywożonych i składowanych na wysypiskach śmieci, do których należą też odpady komunalne, ulegające biodegradacji.

Do dyspozycji będzie aż 181 mln zł! Ogłoszenie terminu naboru wniosków nastąpi w IV kwartale 2016 r., a zatem śledźcie uważnie naszą stronę internetową (www.rpo.lodzkie.pl)
w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Zapoznajcie się także
z kryteriami oceny projektów, które znajdziecie tutaj.

 
Top