Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data publikacji: 28.10.2016 r.
Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia kojarzy się zazwyczaj z długimi kolejkami w poczekalniach czy też z odległymi terminami na przyjęcie do specjalisty, a czasem nawet do naszego lekarza rodzinnego. Jednak dzięki środkom unijnym na realizację projektów związanych z działaniem VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020, chcemy sprawić, że takie sytuacje będą wyjątkiem, a nie regułą.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Zależy to od rodzaju świadczeń zdrowotnych oferowanych w ramach projektu.

Jeżeli będą one dotyczyć takich obszarów jak:

opieka długoterminowa, paliatywna, hospicyjna oraz geriatria, to świadczące je podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie – zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne.

W przypadku wszystkich pozostałych świadczeń zdrowotnych o wsparcie mogą ubiegać się:

  • podmioty lecznicze działające jako przedsiębiorcy, jednostki budżetowe i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • lekarze oraz pielęgniarki, wykonujący swój zawód w zakresie działalności leczniczej.

Jeżeli należycie do którejś z ww. grup, musicie pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii:

– o wsparcie mogą ubiegać się tylko te podmioty, które prowadzą działalność leczniczą        w formie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych stosownych do zakresu projektu.

Ponadto ze wsparcia nie mogą skorzystać te podmioty, które kwalifikują się do składania wniosku o dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Jakiego typu projekty mogą uzyskać dofinansowanie?

Finansowane będę inwestycje polegające na:

  • budowie, przebudowie oraz remoncie infrastruktury ochrony zdrowia, a także dostosowaniu jej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
  • zakupie urządzeń medycznych oraz wymaganego wyposażenia, potrzebnego do udzielania pomocy medycznej.

Elementem inwestycji mogą być także wydatki na oprogramowanie i sprzęt informatyczny, ale pod warunkiem że są one niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Do rozdysponowania będziemy mieli ponad 102 mln zł, zaś ogłoszenie terminu naboru wniosków nastąpi w IV kwartale 2016 r. Śledźcie zatem uważnie naszą stronę internetową (www.rpo.lodzkie.pl) w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Zapoznajcie się także z kryteriami oceny projektów, które znajdziecie tutaj.

I to wszystko na dzisiaj – do następnego wpisu!

 
Top