Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 20.10.2016 r.
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Na naszym blogu kilkukrotnie pisaliśmy o wsparciu UE na projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych umysłowo, niepracujących czy też zagrożonych ubóstwem. Opisywaliśmy także projekty instytucji takich jak Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Radomsku czy też Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Dzisiaj po raz kolejny wracamy do tematu, ponieważ już od 2 listopada będzie można składać wnioski na realizację projektów w ramach poddziałania IX.1.1 RPO WŁ na lata 2014-2020. Chcecie wiedzieć więcej? Przeczytajcie nasz dzisiejszy wpis!

O dotację w wysokości do 95% mogą ubiegać się zarówno podmioty publiczne czyli jednostki samorządu terytorialnego (JST) np. gminy, jak i organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcy czy nawet kościoły i związki wyznaniowe.

Wsparcie będzie można przeznaczyć na:

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

  • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
  • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
  • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym Kluby Integracji Społecznej (KIS), Centra Integracji Społecznej (CIS), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ).

Grupą docelową, czyli bezpośrednimi odbiorcami wsparcia, będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne) oraz ich otoczenie, m. in. osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Na dofinansowanie ww. typów projektów przeznaczyliśmy aż 45 mln zł, a wnioski o dofinansowanie możecie składać w terminie od 2 do 17 listopada 2016 roku. Ogłoszenie wraz z całą dokumentacją aplikacyjną znajdziecie na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęconej RPO WŁ 2014-2020:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-ix.1.1

Zapraszamy zatem gorąco (w przeciwieństwie do pogody za oknem J) do składania wniosków! Jeżeli macie pytania dotyczące naboru, to nasi konsultanci Punktu Informacyjnego EFS są do Waszej dyspozycji:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Punkt Informacyjny EFS

Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00

Adres: ul. Wólczańska 49

90-608 Łódź

pok. 1.03 i 1.04

telefon: (42) 638 91 30/39

 
Top