Dotacje na infrastrukturę opieki społecznej

Data publikacji: 20.10.2016 r.
Dotacje na infrastrukturę opieki społecznej

Opieka społeczna to nie tylko zasiłki – to przede wszystkim inicjatywy na rzecz pomocy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób, które z różnych powodów znalazły się poza społeczeństwem. Jedną z takich inicjatyw są inwestycje w infrastrukturę, za pomocą której możemy pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują.

W poprzednim okresie finansowania, w latach 2007-2013, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wsparliśmy 8 takich inwestycji. Jedną z nich była rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. Placówka ta od wielu lat pomaga osobom z przewlekłymi chorobami psychicznymi, wymagającym stałej opieki, często zagrożonych wykluczeniem społecznym. Żeby mogła pełnić swoją misję niezbędne były odpowiednie warunki lokalowe – bez niej DPS groziła nawet likwidacja! Na szczęście dzięki dotacji w wysokości ok. 8 mln zł w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, udało się zrealizować inwestycję polegającą na remoncie istniejących budynków, budowie nowych oraz zagospodarowaniu części ogrodowo-rekreacyjnej. Ponadto środki UE pozwoliły na zakup sprzętu leczniczo-rehabilitacyjnego, z którego korzystają także inni niepełnosprawni pacjenci z okolic Wiśniowej Góry.

W nowym okresie programowania chcemy wspierać więcej takich przedsięwzięć, dlatego też ogłosiliśmy niedawno konkurs na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) np. gminy i ich jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze, podmioty ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne) czy też kościoły lub związki wyznaniowe. Pełną listę Beneficjentów znajdziecie w ogłoszeniu o konkursie dostępnym w linku poniżej:

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

W ramach konkursu finansowane będą inwestycje w infrastrukturę społeczną takie jak:

  1. dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych (remont, budowa, adaptacja),
  2. budowa, przebudowa, remont lub adaptacja budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:
    • w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka,
    • w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  3. remont, budowa, przebudowa lub adaptacja budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS (Centra Integracji Społecznej), KIS (Kluby Integracji Społecznej), ZAZ (Zakłady Aktywności Zawodowej), WTZ (Warsztaty Terapii Zajęciowej), realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  4. przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).

Do dyspozycji jest niespełna 66 mln zł, zaś maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 88% (w przypadku projektów rewitalizacyjnych) oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektów.

Dokumentację aplikacyjną znajdziecie na naszej stronie internetowej – www.rpo.lodzkie.pl, zakładka „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich – dane teleadresowe oraz godziny ich pracy również znajdziecie na naszej stronie. Wystarczy kliknąć na link – Punkty Informacyjne.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

 
Top