Działanie X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Data publikacji: 10.10.2016 r.
Działanie X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w terminie 3-13 października 2016 r.

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego konkursu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji następujący typ projektu – Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

 1.1. w formie instytucjonalnej:

a)    żłobków,

b)    klubów dziecięcych,

c)    opiekuna dziennego,

1.2. w formie pozainstytucjonalnej:

a)    niani.

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

a)    doradztwa zawodowego,

b)    doradztwa indywidualnego,

c)    pośrednictwa pracy,

d)    szkoleń.

Beneficjentami konkursu mogą zostać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 55 688 501,45 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania to  91%.

Poziom wkładu własnego musi wynieść  9%.

Minimalna wartość projektu to 50 000 PLN.

Zapraszamy do składania wniosków! Termin mija już za 3 dni.

Link do dokumentacji konkursowej: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1125-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 
Top