Webinarium pt. „Pomoc projektowa” 28.09.2016 r. Pytania i odpowiedzi (część 1)

Data publikacji: 04.10.2016 r.
Webinarium pt. „Pomoc projektowa” 28.09.2016 r. Pytania i odpowiedzi (część 1)

W związku z szóstym webinarium, które odbyło się 28 września br., prezentujemy poniżej pierwszą część pytań uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.

W kolejnych dniach opublikujemy pozostałą część odpowiedzi – zapraszamy.

Pytanie: A jaki jest poziom dofinansowania w projektach badawczych w województwie?

Odpowiedź: W zależności od rodzaju prac badawczych maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczo – rozwojowych środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014–2020 wynosi:

  1. dla mikro i małego przedsiębiorcy

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych,

45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

  1. dla średniego przedsiębiorcy

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych,

35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

  1. dla dużego przedsiębiorcy

50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych,

25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

Dodatkowo poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli projekt zakłada efektywną współpracę albo rozpowszechnienie wyników projektu.

Pytanie: Żeby dostać te pieniądze wystarczy nawiązać współpracę z uczelnią? Jak ją można nawiązać? Jak wyjść do uczelni z ofertą o współpracę?

Odpowiedź: Nawiązanie współpracy z uczelnią może być jednym z kryteriów decydujących o  otrzymaniu dotacji, ale nie musi. Zależy to od regulaminu danego konkursu. Najlepiej zgłosić się do jednostki naukowej specjalizującej się w badaniach w danej dziedzinie. Jeśli będziesz miał dobrze przygotowaną ofertę to taka jednostka będzie zainteresowana współpracą.

Pytanie: Na czym ma polegać ta efektywna współpraca i rozpowszechnienie wyników projektu?

Odpowiedź: Efektywna współpraca to spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • współpraca między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP,
  • projekt jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG;

pod warunkiem, że żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Efektywna współpraca to także współpraca między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania oraz upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

Z kolei, żeby możliwe było otrzymanie premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, należy wykazać, że w okresie 3 lat od jego zakończenia wyniki projektu:

  • zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej lub technicznej

lub

  • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany był projekt
    lub
  • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Pytanie: Ile pieniędzy można uzyskać?

Odpowiedź: To zależy od danego konkursu, np. w działaniu 1.2.2 RPO WŁ na lata 2014–2020 w  lutowym konkursie na projekty badawcze kwota ta wynosiła 700 tys. zł.

Pytanie: Czy z tego typu projektów można uzyskać pieniądze na wiatraki? Czy to jeszcze jest dofinansowane rządowo?

Odpowiedź: Jeżeli Twój projekt polegałby np. na opracowaniu nowego rodzaju wiatraka to mógłbyś ubiegać się o wsparcie na badania na ten cel. Są również środki w ramach RPO WŁ 2014–2020 na odnawialne źródła energii, więc niewykluczone, że dla Ciebie byłyby to lepsze źródła finansowania.

Pytanie: Co dyskwalifikuje złożony projekt?

Odpowiedź: To zależy od danego konkursu i obowiązujących w nim kryteriów oceny. Może to być np. niewpisywanie się projektu w Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Nasza rada to dokładne zapoznanie się z kryteriami oceny dla konkursu, w którym chcesz startować – zarówno formalnymi, jak i merytorycznymi.

 
Top