Dofinansowanie dla gmin na przykładzie gmin Daszyna i Sulejów

Data publikacji: 07.09.2016 r.
Dofinansowanie dla gmin  na przykładzie gmin Daszyna i Sulejów

Gmina Daszyna oraz Sulejów to miejscowości położone w województwie łódzkim, które dostały dofinansowanie z RPO WŁ. Daszyna jest gminą wiejską w powiecie łęczyckim, a Sulejów gminą miejsko–wiejską w powiecie piotrkowskim.

Nie po raz pierwszy województwo łódzkie może poszczycić się tym, że kolejne gminy uzyskały dofinansowanie lub są w trakcie realizacji projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Tym razem są to gminy Daszyna i Sulejów, które dzięki przekazywanym im środkom europejskim mogą polepszyć swój stan, co przyczynia się do rozwoju całego regionu, o czym już nie raz pisaliśmy.

W gminie Daszyna w ramach RPO WŁ na lata 2007–2013 zostały zrealizowane takie projekty jak:

  • „Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Daszyna”. Dzięki niemu została unowocześniona infrastruktura informatyczna w Urzędzie Gminy Daszyna poprzez m.in. budowę lokalnej sieci komputerowej LAN, sieci elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy, utworzenie serwerowni wraz z wyposażeniem, zakup nowego sprzętu komputerowego. Wdrożono także oprogramowanie do zarządzania oświatą oraz wspomagające zarządzanie gminą, dzięki czemu znacznie usprawnione zostały procesy zarządzania i przepływu informacji, a codzienna praca w urzędzie stała się dużo łatwiejsza.
  • „Modernizacja gospodarki cieplnej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Z dotacji sfinansowano budowę kotłowni opalanej biomasą, służącej do ogrzewania budynków szkoły podstawowej, ośrodka zdrowia, budynków mieszkalnych oraz strażnicy OSP. Został także zbudowany węzeł cieplny, zaś na budynku szkoły podstawowej zainstalowano kolektory słoneczne. Udało się również przeprowadzić remont oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz domów mieszkalnych. Dzięki tym działaniom inwestycja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne w zakresie ochrony powietrza.
  • „Zabezpieczenie energetyczne i cieplne Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej”. Przedmiotem inwestycji była np. instalacja kolektorów słonecznych u indywidualnych odbiorców w Gminie Daszyna oraz instalacja na terenie gminy oświetlenia ulicznego wykorzystującego panele fotowoltaiczne. W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa stanu środowiska naturalnego i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, jak również dywersyfikacja źródeł energii m.in. dzięki wykorzystaniu odnawialnych jej źródeł.
  • „Budowa zintegrowanego systemu e–Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” (Wrota Regionu Łódzkiego). W toku przeprowadzenia tego przedsięwzięcia gmina Daszyna dostała wsparcie w postaci sprzętu teleinformatycznego np. urządzeń sieciowych, wielofunkcyjnych czy ośmiu markowych zestawów komputerowych.

Obecnie gmina jest w trakcie realizacji projektu „Kobieta w biznesie”. Jest on skierowany do kobiet po 29 roku życia, które są bezrobotne, a pragną założyć własną działalność gospodarczą i zarządzać nią przez minimum 12 miesięcy. Obejmuje on m.in. szkolenia w zakresie prowadzenia firmy, a także bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej.

Gmina Sulejów może być z kolei dumna z projektu „Przebudowa ulicy Dobra Woda w  Sulejowie” oraz z działania „AKTYWNI ZAWODOWO – kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki
w nowo utworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji
i umiejętności.” W ramach tego przedsięwzięcia gmina może pochwalić się pierwszym żłobkiem dla dzieci w powiecie piotrkowskim. Może on przyjąć 37 dzieci. Planowane rozpoczęcie działalności to przełom września i października bieżącego roku.

Jak widzicie, środki europejskie sprawiają, że gminy w województwie łódzkim cały czas się rozwijają. Dzięki temu ich mieszkańcy mogą cieszyć się z polepszenia warunków życia w  naszym regionie czy też z możliwości realizacji swoich planów. Oby tak dalej!

 
Top