Wywiad z Joanną Skrzydlewską, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 01.08.2016 r.
Wywiad z Joanną Skrzydlewską, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego

Redakcja: Pani Marszałek, w poprzednim okresie finansowania środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pomogły w rozwoju wielu sfer życia gospodarczego i społecznego województwa. Łódzkie, dzięki realizowanym projektom stało się regionem konkurencyjnym w skali całego kraju. A co nas czeka w obecnej perspektywie 2014-2020?

Joanna Skrzydlewska: Chcielibyśmy, żeby dotychczasowe sukcesy stanowiły inspirację dla mieszkańców, firm, instytucji czy też samorządów i mobilizowały do sięgania po środki unijne. Okazję ku temu stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w którym około 635 mln € pochodzi właśnie z EFS. Finansowane będą m. in. inicjatywy na rzecz zmniejszenia bezrobocia (staże, praktyki, dotacje na nowe firmy), aktywizacja społeczno-zawodowa, działania umożliwiające powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, rozwój pracowników i przedsiębiorstw, działania związane z ochroną zdrowia czy też edukacja – wychowanie przedszkolne, kształcenie ogólne, zawodowe oraz kształcenie osób dorosłych. Te pieniądze to następna szansa na wzrost gospodarczy oraz rozwój rynku pracy. Jednak naszym celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia w województwie łódzkim.

Redakcja: W takim razie, na które działania z RPO WŁ na lata 2014-2020 chciałaby Pani Marszałek szczególnie zwrócić uwagę?

Joanna Skrzydlewska: Odpowiedź na to pytanie wiąże się z trudnym wyborem, ponieważ działań, czyli form wsparcia finansujących poszczególne rodzaje projektów, ważnych z punktu widzenia mieszkańców oraz rozwoju województwa jest całe mnóstwo. Jednak chciałabym zwrócić uwagę przynajmniej na trzy z nich. Pierwszym jest obszar pn. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Drugie to zupełnie nowa forma wsparcia w ramach EFS finansująca ochronę zdrowia, w tym także działania profilaktyczne związane z wykrywaniem nowotworów – tzw. Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia. Ostatnie to z kolei wsparcie w zakresie edukacji dla osób w wieku 50 lat i więcej czyli Kształcenie osób dorosłych.

Redakcja: Pani Marszałek, czy moglibyśmy w takim razie prosić o krótki opis tych działań – jakie typy projektów mogą uzyskać dofinansowanie i do kogo będą one skierowane?

Joanna Skrzydlewska: Oczywiście.

Pierwszy z obszarów interwencji, o którym wspomniałam jest skierowany do osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i ma ułatwiać im powrót na rynek pracy. Chciałabym zwrócić uwagę, że mówimy o wsparciu nie tylko dla rodziców, ale również prawnych opiekunów, zarówno dla tych pozostających bez pracy ale także tych pracujących, będących w dniu przystąpienia do projektu na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Będzie to możliwe przede wszystkim przez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej czyli w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów, ale także poprzez zapewnianie opieki przez nianie. Dodatkowo stawiamy na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 poprzez m. in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy czy też szkolenia. Ci z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z tej formy wsparcia, powinni się zgłosić do jednej z instytucji już wybranych do otrzymania dofinansowania.

Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, to zupełnie nowa forma wsparcia, gdyż w obecnej perspektywie programowania (2014-2020) w województwie łódzkim zapewniono duże możliwości finansowania ze środków EFS działań związanych ze zdrowiem. Dofinansowanie można tu uzyskać na realizację regionalnych programów zdrowotnych oraz programów profilaktyki nowotworowej (dot. raka jelita grubego, piersi oraz szyjki macicy).

Osobami, które będą mogły skorzystać z tych projektów są osoby w wieku aktywności zawodowej, w szczególności 50+, najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Wsparcie w ramach tzw. Kształcenia osób dorosłych jest skierowane do osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w naszym województwie. Osoby, które mogą skorzystać z tej pomocy muszą spełniać co najmniej jeden z dwóch warunków: być w wieku 50 lat i więcej i/lub posiadać niskie kwalifikacje – chodzi tu o osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej lub wcześniej (gimnazjum, szkoła zasadnicza, technikum, liceum). Dodatkowym kryteriami ułatwiającymi skorzystanie z tych środków są: miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim i/lub wykształcenie co najwyżej gimnazjalne.

Dofinansowane projekty w postaci kursów i szkoleń umożliwią tym osobom zdobycie nowych – i w dzisiejszych czasach wręcz niezbędnych – umiejętności na rynku pracy czyli cyfrowych (związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi) oraz językowych. Dodatkowo będą one potwierdzone poprzez uzyskanie certyfikatów zewnętrznych. Dzięki temu znacznie wzrosną możliwości zatrudnienia dla tych osób i polepszą one swoją sytuację na rynku pracy.

Redakcja: Pani Marszałek, dziękujemy bardzo za tak wyczerpującą odpowiedź na to pytanie, nasuwa nam się w takim razie kolejne. Jakiego rzędu środki są przeznaczone na te projekty?

Joanna Skrzydlewska: Cała przyjemność po mojej stronie (uśmiech).

Na pomoc w powrocie na rynek pracy mamy do dyspozycji kwotę ponad 30 mln € (ok. 134 mln zł), w tym w 2016 r. ponad 10 mln € (ok. 43,5 mln zł).

Z kolei na działania związane ze zdrowiem dysponujemy kwotą ponad 19 mln € (ok. 85 mln zł), w tym w 2016 r. jest to kwota ponad 2 mln € (ok. 10 mln zł).

Natomiast na dofinansowanie projektów w zakresie kształcenia osób dorosłych możemy przeznaczyć kwotę ok. 7 mln € (ok. 30 mln zł), w tym w roku 2016 będzie to kwota 1,3 mln € (a więc prawie 6 mln zł).

Redakcja: Czy w takim razie przewidujecie Państwo jeszcze jakieś konkursy w tym roku? I jeśli tak to kiedy to nastąpi i gdzie szukać informacji?

Joanna Skrzydlewska: Oczywiście, że tak.

Publikację ogłoszenia o konkursie zakładającym wspieranie powrotu na rynek pracy zaplanowaliśmy na III kwartał tego roku, a sam nabór wniosków o dofinansowanie na IV kwartał.

W przypadku projektów finansujących ochronę zdrowia planujemy jeszcze 2 konkursy – nabory wniosków rozpoczną się w IV kwartale 2016 r.

W ramach kształcenia osób dorosłych pierwszy tegoroczny konkurs zaplanowaliśmy na IV kwartał 2016 r.

Wszystkie te informacje, a także informacje do jakich instytucji można się zgłosić o wsparcie znajdą Państwo na stronie RPO WŁ na lata 2014-2020 – www.rpo.lodzkie.pl. A w przypadku jakichkolwiek pytań z odpowiedziami pospieszą nasi konsultanci – wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Redakcja: Z powyższego wynika, że mieszkańcy województwa łódzkiego mogą liczyć na wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej, profilaktyki zdrowotnej czy kształcenia. A na co mogą liczyć i czego spodziewać  przedsiębiorcy w obecnym okresie programowania?

Joanna Skrzydlewska: System dystrybucji wsparcia w porównaniu do poprzedniego okresu programowania zostanie całkowicie przeformułowany. Głównym założeniem Podmiotowego Systemu Finansowania jest to, że w centrum uwagi stoi przedsiębiorca, a dedykowane mu wsparcie ma stanowić bezpośrednią odpowiedź na jego indywidualne, zdefiniowane potrzeby. Przedsiębiorstwa i ich pracownicy będą mogli rozwijać swój potencjał poprzez udział w usługach rozwojowych tj. szkolenia, studia podyplomowe czy korzystając
z profesjonalnych usług coachingu, mentoringu i doradztwa. System wdrażany będzie z zastosowaniem bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy szkoleniowej prowadzonej przez PARP, a same środki dystrybuowane będą  w innowacyjnej formie, w postaci bonów rozwojowych. Co istotne na środki mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które – co stanowi kluczową różnicę w porównaniu do poprzedniej perspektywy – aby otrzymać bony rozwojowe będą musiały wnieść wkład własny na poziomie co najmniej 20%. Prace nad systemem dobiegają końca w związku z czym w najbliższym czasie można spodziewać się uruchomienia wsparcia również dla przedsiębiorstw.    

Redakcja: Pani Marszałek, ostatnie pytanie. Chętnie uczestniczy Pani w działaniach promujących Fundusze Unijne, dlaczego ta wiedza jest istotna dla mieszkańców województwa?

Joanna Skrzydlewska: Tak, to prawda, gdyż uważam, że ta wiedza jest istotna dla mieszkańców województwa ze względu na korzyści, jakie ze sobą niesie. Pragnę uświadomić mieszkańcom naszego regionu, że dzięki środkom uzyskanym z dotacji województwo się dynamicznie rozwija, a oni sami mają o wiele większe perspektywy rozwoju zawodowego i możliwości w sferze prywatnej. Warto wiedzieć jakie są nasze szanse, dlatego też gorąco zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz ciekawych wpisów na blogu RPO WŁ na lata 2014-2020.

Na koniec chciałabym również zaprosić wszystkich, żeby sami zobaczyli jak zmieniamy łódzkie z Funduszami Europejskimi poprzez obejrzenie naszej Mobilnej Mapy, która od 15 lipca br. „podróżuje” po naszym regionie. Szczegółowy harmonogram wszystkich miejscowości, które do 30 października br. odwiedzi Mobilna Mapa Województwa Łódzkiego znajdziecie Państwo oczywiście na stronie RPO WŁ na lata 2014-2020 – wystarczy kliknąć. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i całego Zarządu Województwa Łódzkiego.

My już byliśmy, a naszą relację możecie przeczytać na blogu – naprawdę warto! Pani Marszałek, serdecznie dziękujemy za rozmowę.

 
Top