Webinarium pt. „Okres trwałości w projekcie unijnym” 20.07.2016 r. Pytania i odpowiedzi – cz. 2

Data publikacji: 26.07.2016 r.
Webinarium pt. „Okres trwałości w projekcie unijnym” 20.07.2016 r. Pytania i odpowiedzi – cz. 2

W związku z czwartym webinarium, które odbyło się 20 lipca br., prezentujemy poniżej pozostałą część pytań uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.

Pytanie: A jeżeli okaże się, że po zakończeniu mojej inwestycji będę musiał dokonać jakichś zmian, to, co wtedy? Co mogę zrobić, a czego nie? Chodzi o takie zmiany jak szanse biznesowe np. tańsze biuro, które będę chciał zmienić w okresie trwałości albo kupienie nowego komputera do prowadzenia projektu w tymże okresie.

Odpowiedź: O zmianie miejsca realizacji projektu należy poinformować w formie pisemnej instytucję finansującą. Zmiana sprzętu jest możliwa – należy pamiętać, by miał on parametry techniczne co najmniej takie same jak ten kupiony w ramach projektu.

Pytanie: No dobrze, a co się stanie jak coś zrobię źle? Zabiorą mi dotację?

Odpowiedź: Warunki ewentualnego zwrotu dofinansowania są określone w umowie o  dofinansowanie. Przypadki są zawsze rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z treścią zawartej umowy.

Pamiętaj jednak, że naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu nie zachowania obowiązku trwałości.

Pytanie: A co w przypadku zmiany siedziby firmy? Teraz wynajmuję lokal, ale chciałbym jakiś kupić na własność. Mogę to zrobić czy nie mogę? I czy muszę kogoś o tym informować?

Odpowiedź: O zmianie siedziby firmy należy poinformować instytucję finansującą. Pamiętaj, że w  przypadku RPO WŁ na lata 2014–2020 projekt nie może być realizowany poza województwem łódzkim.

Pytanie: Prowadzimy z kolegą spółkę z o.o. Co w przypadku, jeżeli któryś z nas zdecyduje się wykupić część udziałów drugiego wspólnika?

Odpowiedź: O wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej należy informować instytucję finansującą w formie pisemnej.

Pytanie: Już któryś raz słyszę o zabezpieczeniu wekslem, ale nigdy nie miałam z tym do czynienia. O co chodzi z tym wekslem? Na czym to polega?

Odpowiedź: Weksel in blanco to podstawowa forma zabezpieczenia umowy o dofinansowanie w  ramach RPO WŁ na lata 2014–2020. Na wekslu musisz się podpisać jako Beneficjent otrzymujący wsparcie unijne. Podpis składany na wekslu powinien być własnoręczny i czytelny oraz zawierać co najmniej nazwisko. Nie może być złożony drukowanymi literami ani odbity sposobem mechanicznym. W przypadku spółek prawa handlowego i pozostałych podmiotów gospodarczych posługujących się firmą, weksel powinien być opatrzony pieczęcią firmową oraz podpisami osób uprawnionych do reprezentacji.

Dodatkowo do weksla składa się deklarację wekslową, która określa w jakiej sytuacji i w jaki sposób weksel może być wypełniony. Deklaracja wekslowa chroni Cię przed ryzykiem, że weksel zostanie wypełniony w sposób dowolny.

Po zakończeniu okresu trwałości weksel jest zwracany Beneficjentowi lub zostaje zniszczony komisyjnie.

Wzór weksla i deklaracji wekslowej możesz znaleźć np. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęconej RPO WŁ na lata 2014–2020:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo–wl/–/2259191–wzor–dokumentow–potwierdzajacych–ustanowienie–zabezpieczenia–prawidlowej–realizacji–umowy–weksel–deklaracja–

Pytanie: W jakim czasie dostanę z powrotem mój weksel?

Odpowiedź: Weksel zostaje zwrócony lub zniszczony komisyjnie po upłynięciu okresu trwałości.

Pytanie: Jak wygląda w praktyce informowanie o zmianach w strukturze właścicielskiej, wystarczy mail z informacją po fakcie czy muszę mieć ich zgodę przed?

Odpowiedź: Mail nie wystarczy i na pewno nie można tego zrobić już po fakcie. Pamiętaj, że przed dokonaniem jakichkolwiek zmian należy skontaktować się z instytucją finansującą, opisując całą sytuację na piśmie, wyjaśniając m.in. powód takiej zmiany. Instytucja finansująca podejmuje decyzję zawsze na podstawie indywidualnej oceny danego przypadku.

Pytanie: Jaki procent kontroli w okresie trwałości kończy się negatywną oceną dla beneficjenta?

Odpowiedź: Nie mamy wprawdzie dokładnych danych, ale na podstawie naszego doświadczenia możemy stwierdzić, iż są to nieliczne przypadki.

Pytanie: Czy instytucja finansująca może zablokować sprzedaż udziałów, a jeśli tak to z jakiego powodu?

Odpowiedź: Instytucja może nie wyrazić zgody na sprzedaż udziałów. Powodem może być negatywna ocena takich elementów jak np. kompetencje udziałowców, ich powiązania z innymi przedsiębiorcami lub zobowiązania finansowe. Pamiętaj, że instytucja finansująca podejmuje decyzję zawsze na podstawie indywidualnej oceny danego przypadku.

Pytanie: Trwałość – zniszczeniu uległ komputer, laptop z wejściem VGA. Obecnie nie produkuje się już takich laptopów. Czy wolno odkupić sprzęt nowszy bez tego wejścia?

Odpowiedź: Tak, wolno. Pod warunkiem, że jego parametry techniczne/funkcjonalności będą co najmniej takie same lub lepsze.

 
Top