Webinarium pt. „Okres trwałości w projekcie unijnym” 20.07.2016 r. Pytania i odpowiedzi – cz. 1

Data publikacji: 25.07.2016 r.
Webinarium pt. „Okres trwałości w projekcie unijnym” 20.07.2016 r. Pytania i odpowiedzi – cz. 1

W związku z czwartym webinarium, które odbyło się 20 lipca br., prezentujemy poniżej pierwszą część pytań uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.
W kolejnych dniach opublikujemy pozostałą część odpowiedzi – zapraszamy.

Pytanie: Mam malutką, jednoosobową firmę. Jaki zatem będzie mnie obowiązywał ten cały okres trwałości?

Odpowiedź: Zakładając, że Twoja firma należy do MŚP to standardowy okres trwałości wynosi 3 lata. MŚP to firmy należące do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pytanie: A od kiedy liczy się ten okres trwałości? Bo znajomy, który brał kilka dotacji, mówił że od zakończenia inwestycji.

Odpowiedź: Okres trwałości liczony jest od daty ostatniej płatności, która zostanie Ci przekazana przez instytucję. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Za datę płatności końcowej uznaje się:

  • w przypadku, gdy środki przekazywane są w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową, datę przelewu na rachunek bankowy beneficjenta,
  • w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Pytanie: Czy podczas okresu trwałości wynagrodzenie musi być na tym samym poziomie?

Odpowiedź: Ważne jest utrzymanie etatu (stanowiska wskazanego we wniosku) w okresie trwałości. Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia to powinno ono odpowiadać stawkom stosowanym w  firmie czy też stawkom rynkowym dla stanowiska stworzonego w ramach projektu.

Pytanie: Jak wygląda taka dokumentacja sprawozdawcza? Czy mogę gdzieś znaleźć wzory sprawozdań?

Odpowiedź: Możesz zobaczyć jak wyglądał taki dokument w projektach RPO WŁ na lata 2007–2013, finansowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach poprzedniego okresu finansowania. Jest ono dostępne tutaj: Oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości projektu (31.12.2014). Nowe wzory dokumentów pojawią się w najbliższym czasie na stronach www.rpo.lodzkie.pl oraz www.cop.lodzkie.pl.

Pytanie: O co chodzi z tym monitorowaniem projektu? Czy to ja muszę robić czy zajmuje się tym jakaś instytucja?

Odpowiedź: Jeżeli Twój projekt podlega zasadzie trwałości, masz obowiązek sporządzania sprawozdań lub oświadczeń. Na ich podstawie określane będzie czy została zachowana trwałość projektu. Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości będzie też mogła przeprowadzić kontrolę projektu.

Pytanie: Będę realizował w najbliższym czasie inwestycję finansowaną ze środków RPO WŁ i  kupował innowacyjne maszyny. Co w takim razie muszę zrobić, żeby utrzymać trwałość mojego projektu?

Odpowiedź: Utrzymać trwałość w przypadku Twojego projektu oznacza, że nie możesz sprzedać tych innowacyjnych maszyn/urządzeń. Jeżeli którąś z nich trzeba będzie wymienić to pamiętajcie, że  musicie kupić w jej miejsce taką maszynę, której parametry techniczne/funkcjonalności będą takie same lub lepsze. Nie jest to jednak jedyny obowiązek, ponieważ jeśli w ramach projektu założysz np. takie wskaźniki:

  • produktu w postaci innowacyjnej linii technologicznej, dzięki której firma wprowadzi na rynek zupełnie nowy w skali polski produkt,
  • rezultatu w postaci 3 nowych miejsc pracy oraz 1 wprowadzonej innowacji produktowej w  postaci nowego w skali Polski produktu,

to musisz je utrzymać w okresie trwałości Waszego przedsięwzięcia.

Pytanie: W IV kwartale ma być ogłoszony konkurs dla podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia. Jednym z kryteriów oceny projektu jest wykazanie, że podmiot świadczący usługi zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ będzie realizował zadania własne. Z informacji pojawiających się w mediach publicznych, a także na stronach urzędowych wynika, że NFZ będzie funkcjonował w dotychczasowej postaci do końca 2017 roku. Co w sytuacji, gdy NFZ zostanie zlikwidowany, a jego zadania przejmie jednostka powołana przy Wojewodzie i w wyniku tej transformacji ZOZ nie uzyska kontraktu?

Odpowiedź: Na razie trwa przygotowywanie dokumentacji konkursowej, która tego typu sytuacje powinna uwzględniać. Prosimy zatem o kontakt z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w momencie ogłoszenia konkursu.[L1] 

Pytanie: Prowadzę firmę szkoleniową i chciałabym ubiegać się o dotację na realizację jakichś szkoleń. Co w takim przypadku ze wskaźnikami w tym okresie trwałości? Będę musiała dalej prowadzić te szkolenia, na które dostałam dofinansowanie?

Odpowiedź: Wszystko zależy od tego jak zdefiniujesz wskaźniki produktu i rezultatu we wniosku o  dofinansowanie. Jeżeli np. jako wskaźnik rezultatu wskażesz nową usługę w postaci szkoleń, których do tej pory nie prowadziłaś, to w takim przypadku powinnaś utrzymać ten wskaźnik w  okresie trwałości.

Pytanie: Czy okres trwałości projektu jest tożsamy z okresem przechowywania dokumentacji?

Odpowiedź: Nie, są to dwa odrębne okresy. Dodatkowo okres przechowywania dokumentacji projektowej jest dłuższy. Okres ten jest zawsze określony w umowie o dofinansowanie i najczęściej wynosi 10 lat od daty płatności końcowej. Instytucja finansująca poinformuje Cię o dacie rozpoczęcia tego okresu.

Pamiętaj, że jako Beneficjent zobowiązujesz się do posiadania i przechowywania oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu. Należą do nich na przykład umowy wraz z  załącznikami, wnioski o płatność i dokumentacja księgowa, a także dokumenty związane z  udzielaniem zamówień publicznych w formie określonej w art. 140 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.

Pytanie: Jak wygląda kwestia zabezpieczeń w przypadku spółki z o.o.?

Odpowiedź: Podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia znajdziesz w dokumentacji konkursowej oraz w umowie.

 

 
Top