Webinarium pt. „Realizacja i rozliczenie wniosku” 29.06.2016 r. Pytania i odpowiedzi - cz. 2

Data publikacji: 06.07.2016 r.
Webinarium pt. „Realizacja i rozliczenie wniosku” 29.06.2016 r. Pytania i odpowiedzi - cz. 2

W związku z trzecim webinarium, które odbyło się 29 czerwca br., poniżej prezentujemy pozostałą część pytań uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.

Pytanie: A czy opracowanie materiałów promocyjnych – np. zatrudnienie do tego grafika, można wpisać w projekt i będzie to zawsze koszt kwalifikowany?

Odpowiedź: Wszystko zależy od specyfiki danego projektu. W dokumentacji konkursowej znajdziesz szczegółowe informacje jakie wydatki można uznać za kwalifikowalne. Ponadto szczegółowa lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest określona w Załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dostępnym tutaj.

Pytanie: Czy rozeznanie rynku jest zawsze konieczne do rozliczenia wydatku?

Odpowiedź: Określenie wysokości wydatku jest niezbędne w celu jego oceny podczas sporządzania wniosku. Realizacja projektu i rozliczanie wydatków (w tym tryby) zależą od tego jakiego rodzaju beneficjentem jesteś, ile wynosi szacunkowa wartość zamówienia, itd.

Pytanie: Jak zrobić, zapytanie, żeby nie cena była najważniejsza, ale jakieś elementy jakościowe. np. chcę kupić komputer Apple, bo będziemy realizować projekty wymagające graficznie, a te komputery są drogie. Jak zorganizować rozeznanie rynku, żeby móc legalnie je nabyć w projekcie?

Odpowiedź: Możesz określić kryteria inne niż cena. W przypadku komputera takim kryterium może być szybkość procesora, większa pamięć RAM, wyświetlacz posiadający wymagane parametry itp. Opisując wydatek nie można stosować nazw danego producenta – a jeżeli jest to jedyna możliwość dopuścić stosowanie rozwiązań równoważnych.

Pytanie: Dwa lata temu aplikowałem o pieniądze na start firmy, przez jaki czas muszę trzymać dokumenty związane z dofinansowaniem? Swój obowiązek posiadania firmy przez rok już spełniłem.

Odpowiedź: W przypadku otrzymania dofinansowania z działania 6.2 PO KL jest to 10 lat od dnia podpisania Umowy.

Pytanie: Czy mogę w koszty wliczyć zatrudnienie kadry zarządzającej?

Odpowiedź: Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wydatki na kadrę zarządzającą - jak najbardziej. Dokumentacja konkursowa określa wydatki jakie mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Ponadto szczegółowa lista wydatków kwalifikowalnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest określona w Załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dostępnym tutaj.

Pytanie: Czy mogę dostać zaliczkę na cały projekt od razu? Czy są jakieś limity?

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa opisuje wysokość zaliczki o jaką może ubiegać się beneficjent. W przypadku projektów inwestycyjnych wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć określonej w umowie kwoty dofinansowania – najczęściej jest to 30% dotacji. Z kolei w przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy.

Pytanie: Jaki jest czas oczekiwania na pieniądze z refundacji?

Odpowiedź: Rozliczenie zależy od wielu czynników: poprawności złożenia wniosku o płatność, harmonogramu płatności stanowiącego załącznik do umowy, dostępności środków w Instytucji Pośredniczącej itp. W przypadku projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców obsługiwanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, dofinansowanie zostanie przekazane Beneficjentowi w terminie do 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność.

Pytanie: Jakie mam obowiązki po zrealizowaniu projektu?

Odpowiedź: Głównym obowiązkiem Beneficjenta jest utrzymanie wskaźników projektu. Obowiązki Beneficjenta znajdziesz każdorazowo w Umowie.

Pytanie: Co jeżeli nie uda mi się spełnić wskaźników i chcę je zmienić? Obcinane jest dofinansowanie?

Odpowiedź: Dopuszczalność zmian w projekcie jest opisywana w Umowie. Jeżeli możliwa jest zmiana wskaźników w trakcie realizacji - konsekwencją może być aneksowanie Umowy. Jednak w niektórych przypadkach niezrealizowanie wskaźników może wiązać się ze zmniejszeniem dofinansowania, np. zgodnie z z zasadą proporcjonalności, która zakłada że:

  1. Beneficjent odpowiada za osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu i umowie z uwzględnieniem zachowania trwałości rezultatów Projektu,
  2. Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we waniosku o dofinansowanie projektu,
  3. W przypadku niespełnienia przez projekt kryterium wyboru projektów zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków projektu za niekwalifikowalne,

W przypadku nieosiągnięcia założeń Projektu, wyrażonych wskaźnikami produktu i rezultatu lub niedotrzymania trwałości projektu Instytucja Pośrednicząca może uznać, w odpowiednim zakresie, za niekwalifikowalne wydatki dotychczas rozliczone i wykazane we wnioskach o płatność.

 
Top