Podręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ

Przedstawiamy Państwu aktualizację z dnia 22.02.2018 r. uszczegółowionej instrukcji rozliczania projektu z wykorzystaniem SL 2014 Aplikacji Głównej Centralnego systemu teleinformatycznego pod nazwą: Podręcznik beneficjenta (wersja 1.4).

Załącznikami do niniejszej wersji Podręcznika są:

1. Słownik głównych pojęć (bez zmian),
2. Testy logiczne (bez zmian),
3. Szczegółowy Harmonogram Płatności 1 i 1a (aktualizacja),

4. Wykaz gmin z województwa łódzkiego zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (nowy załącznik).

Jest to dokument opracowany przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy współpracy Wydziału Obsługi EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przygotowany dla beneficjentów realizujących projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jeżeli podpisałeś umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej:

• VIII - Zatrudnienie
• IX - Włączenie społeczne
• X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
• XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
• XII – Pomoc Techniczna

wnioski o płatność, korespondencję, harmonogramy płatności, monitorowanie uczestników, bazę personelu oraz zamówienia publiczne przygotowuj w zgodnie z zapisami niniejszego podręcznika.

Podręcznik beneficjanta projektów EFS w ramach RPO WŁ jest uszczegółowionym dokumentem pn. „Podręcznik beneficjenta” opracowanym przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa zwaną horyzontalnym Podręcznik beneficjenta. Wersja 1.9 i 2.0.

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.4)11.57 MB

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.4) (w trybie rejestracji zmian)13.4 MB

pdfSłownik głównych pojęć 147.53 KB

xlsHarmonogram płatności - 1236 KB

xlsHarmonogram płatności - 1a217.5 KB

xlsxWykaz gmin z wojewodztwa łódzkiego zgodnie z klasyfikacją DEGURBA27.25 KB

pdfTesty logiczne 90.74 KB

pdfNajczęściej zadawane pytania (stan na wrzesień 2016 r.)147.17 KB

Instrukcja jest multimedialna do obsługi SL2014 po stronie Beneficjenta: https://instrukcja.sl2014.gov.pl Zalecamy, aby otwierać instrukcję na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 19-02-2016
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Zalecenia i instrukcje
 
Top