Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego

OBWIESZCZENIE
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 39 ust.1 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuje się:

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu)
w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3
(w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronach www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu
w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12 w Łodzi, w godzinach pracy Biura.

Uwagi i wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do RPT WŁ”, poprzez przesłanie na adres e-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl wypełnionego formularza uwag, dostępnego na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

W przypadku braku możliwości zgłaszania uwag i wniosków drogą elektroniczną, dopuszcza się możliwość ich przekazania w formie pisemnej, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do RPT WŁ”:

 1. za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
  Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
  w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
 2. poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Uwagi i wnioski należy zgłaszać do dnia 8 lipca 2022 r. od momentu ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków, zostanie podana do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zarząd Województwa Łódzkiego

 1. Formularz uwag i wniosków (wersja word).
 2. Formularz uwag i wniosków (wersja pdf).
 3. Projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
 4. Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
 5. Informacja o spotkaniach w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
 
Top