WAŻNY KOMUNIKAT Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego

 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa łódzkiego, a co za tym idzie wprowadzeniem stanu epidemicznego, należy wskazać, co następuje.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 marca 2020 r. dotyczącym działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa
na realizację projektów współfinansowanych z środków UE pandemia koronawirusa została zakwalifikowana jako siła wyższa.

Wobec powyższego w przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia z uwagi na pandemię koronawirusa, po zgłoszeniu takiej sytuacji przez beneficjenta i po dokonaniu w każdym jednostkowym przypadku szczególnie wnikliwej oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego projektu IZ RPO WŁ może podjąć decyzję o ewentualnym wydłużeniu terminów składania wniosków o płatność. Równocześnie nadmienić należy, iż informacja od beneficjenta o niemożności złożenia wniosku o płatność w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu oraz obowiązujących przepisów prawa, winna być przekazana IZ RPO WŁ przed upływem tego terminu.

Ponadto, IZ RPO WŁ informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją może dojść do naruszenia terminów wynikających z Instrukcji wykonawczych RPO WŁ w zakresie czynności prowadzonych w ramach rozliczeń projektów oraz wydawanych na ich podstawie dokumentów.

Jednocześnie nie jest wykluczone, iż zarówno Komisja Europejska, jak i inne instytucje odpowiedzialne za realizację programów operacyjnych przygotują dokumenty, które będą miały przełożenie na sytuację prawną beneficjentów.

Powyższy komunikat obowiązuje do dnia 30.06.2020 r.

 
Top