Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„Fokus na Zmieniamy Łódzkie”

(dalej „REGULAMIN")

 

I.Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Fokus na Zmieniamy Łódzkie" (zwany dalej „Konkursem"), organizowany jest przez Województwo Łódzkie, z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, działające poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwane dalej „Organizatorem").

Fundatorem nagród w konkursie są: MobileMS Michał Stefański (Al. Kościuszki 80/82, 90 – 437 Łódź), Aplan Michał Wasilewski (ul. 6 Sierpnia 52/4 90-637 Łódź) (dalej: wspólnie jako „Fundator”), działający w imieniu Organizatora.

2. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

3. Celem Konkursu jest:

- budowanie pozytywnego stosunki mieszkańców do inwestycji realizowanych z Funduszy Europejskich,

- zaprezentowanie zmian, jakie niosą ze sobą Fundusze Europejskie.

4. Konkurs stanowi część kampanii informacyjno-promocyjnej województwa łódzkiego, której jednym z założeń jest informowanie ogółu społeczeństwa o RPO WŁ na lata 2014-2020.

5. Przedmiotem konkursu jest wybór zdjęć prezentujących inwestycje, które zostały zrealizowane z Funduszy Europejskich i które zostały zrobione przy użyciu aplikacji mobilnej „Zmieniamy Łódzkie”.

6. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby nieletnie z pisemnym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego.

 

II. Czas trwania Konkursu

Konkurs jest przeprowadzany na stronie https://www.Facebook.com (zwanej dalej „Serwisem"), w terminie od 30 kwietnia do 24 listopada.

 

III. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. Uczestnik może opublikować zdjęcie zrobione za pomocą aplikacji „Zmieniamy Łódzkie” na swoim koncie w Serwisie Facebook i oznaczyć je znacznikiem (tzw. hashtagiem) #FokusZmieniamyŁódzkie albo wysłać na maila promocjarpo@mobilems.pl.

2. Możliwe jest przesłanie kilku zgłoszeń przez jednego Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia przyjęcia do Konkursu zgłoszenia lub usunąć je z Konkursu w sytuacji, w której naruszałoby ono dobre imię osób trzecich, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.

4. Uczestnik zgłaszając zdjęcie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do niego oraz do opisu przesłanego wraz ze zgłoszeniem. Oświadcza także, że nieodpłatnie wyraża zgodę na wykorzystywanie wyżej wymienionego zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji związanych z realizacją Konkursu: zamieszczenie na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora oraz zamieszczenie w serwisie Facebook. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywania zdjęcia przez Organizatora Konkursu przy innych działaniach mających na celu promocję wykorzystania Funduszy Europejskich lub przy promocji innych działań Organizatora.

5. Uczestnik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby lub podmioty trzecie z tytułu naruszenia ich praw bądź obowiązujących przepisów z tytułu wykorzystania zgłoszonych utworów przez Organizatora w zakresie dopuszczonym w Regulaminie, pokryje wszelkie szkody poniesione z powyższych tytułów przez Organizatora oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze zaakceptowanej przez Uczestnika ugody odszkodowań. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Uczestnika o zgłoszeniu ww. roszczeń przez osoby trzecie.

 

IV. Nagrody

1. W konkursie przewidziano nagrody w postaci książek i gadżetów promocyjnych.

2. Nagrodzone osoby zwane są dalej „Zwycięzcami”.

3. Nagrody przeznaczone są dla 2 osób, których zdjęcia zostaną wybrane przez Organizatora. Organizator będzie wybierał zwycięzców cyklicznie co miesiąc, począwszy od maja. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na profilu „Zmieniamy Łódzkie” w serwisie Facebook w każdy ostatni czwartek miesiąca.

 

V. Komisja Konkursowa

1. W imieniu Organizatora wyboru określonego w pkt. IV.3 dokonuje Komisja Konkursowa (zwana dalej „KK”), złożona z pracowników Fundatora.

2. Prace KK są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej przedstawicieli i dotyczą dokonania wyboru 2 zdjęć, które otrzymają przewidziane w Konkursie nagrody.

3. KK czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

4. Od decyzji KK odwołanie nie przysługuje.

 

VI. Odbiór nagród

1. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku we wszelkich materiałach pokonkursowych oraz w publikacjach Organizatora.

2.Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez zamieszczenie informacji na profilu Zmieniamy Łódzkie w serwisie Facebook.

3. Dystrybucja nagród odbędzie się za pomocą przesyłki pocztowej na adresy wskazane przez zwycięzców.

4. Nie ma możliwości zamiany wygranej nagrody na inną.

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Udostępnione dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Zgłaszający się do Konkursu mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. IV Regulaminu, oznacza, że Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

5. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu ani za zgłaszanie się i udział w Konkursie w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu.

 
Top