KONKURS „ATRAKCYJNE ŁÓDZKIE DZIĘKI FUNDUSZOM EUROPEJSKIM"

Data publikacji: 21.06.2022 r.
KONKURS „ATRAKCYJNE ŁÓDZKIE DZIĘKI FUNDUSZOM EUROPEJSKIM"

Informacja o konkursie

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Atrakcyjne łódzkie dzięki Funduszom Europejskim” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Łódzkie. Czynności organizacyjne wypełniane są przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź.
 3. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które wypełnią imienny formularz oraz podadzą treść Pracy konkursowej. Warunkiem udziału jest poprawne wykonanie zadania konkursowego (dalej: „Praca konkursowa”).

II. Termin i miejsce

 1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Województwa Łódzkiego.
 2. „Atrakcyjne łódzkie dzięki Funduszom Europejskim” jest konkursem internetowym, zostanie przeprowadzony na stronie www.rpo.lodzkie.pl
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.06.2022-30.06.2022 r.

III. Warunki Uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Województwie Łódzkim w Rzeczypospolitej Polskiej, która łącznie spełnia następujące warunki:
  - nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą, lecz bierze udział w konkursie bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, oraz
  - nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także
  - nie jest osobą pozostającą z Województwem Łódzkim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w stosunku cywilnoprawnym.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy na stronie www.rpo.lodzkie.pl wypełnić imienny formularz oraz podać treść Pracy Konkursowej tj.:
  - podać miejscowość znajdującą się w województwie łódzkim, w której proponowane jest zorganizowanie Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (oprócz Łodzi, Bełchatowa, Sieradza i Łowicza),
  - uzasadnić swój wybór – dlaczego we wskazanej miejscowości proponowana jest organizacja Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich,
  - oraz wskazać prawidłową nazwę projektu, który w najbliższej okolicy wskazanej miejscowości, został zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich,
  - dodatkowe punkty można uzyskać wskazując strony internetowe opisujące projekty.
 3. Jedna osoba może wysłać tylko jeden imienny formularz z podaną Pracą Konkursową.
 4. W przypadku dwóch (i więcej) formularzy wysłanych przez tę samą osobę, pod uwagę będzie brany pierwszy wysłany formularz.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż praca konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do pracy konkursowej, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności prawnej.
  W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe uczestnik traci prawo do nagrody.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 7. Organizator zobowiązuje się zorganizować 3 Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego właściwymi terytorialnie dla wybranych miejscowości.

IV. Nagroda

 1. Dla 3 Laureatów konkursu przewidziane są pakiety promocyjne w postaci:
  - I miejsce: Voucher do strefy basenowej w Termy Poddębice Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji;
  - II miejsce: bilet rodzinny do ZOO Safari w Borysewie;
  - III miejsce: 2 bilety na basen i strefę saun w Kompleksie Basenów Termalnych w Uniejowie.
  Dla 4 osób dodatkowo wyróżnionych, przewidziane są pakiety promocyjne w postaci:
  I. wyróżnienie – Voucher do Strefy Spa w Termy Poddębice Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji.
  II. wyróżnienie – Voucher do Centrum Nauki i Techniki w EC1 w Łodzi.
  III. wyróżnienie – 4 bilety do Arboretum i Muzeum Lasui Drewna w Rogowie;
  IV. wyróżnienie – 4 bilety do PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów.
 2. Laureatów konkursu oraz osoby wyróżnione wybierze Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej. Komisja oceni zgłoszone Prace Konkursowe, wg następujących kryteriów:
  a) Wskazanie miejscowości w województwie łódzkim. Za to kryterium można uzyskać 0 lub 10 pkt. Odpowiedzi zawierające miejscowości spoza województwa łódzkiego uzyskują 0 pkt.
  b) Uzasadnienie wyboru – dlaczego we wskazanej miejscowości powinniśmy zorganizować Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Odpowiedzi będą oceniane pod względem kreatywności i oryginalności odpowiedzi. Za to kryterium można uzyskać od 0 do 30 pkt.
  c) Wskazanie prawidłowej nazwy projektu, który w najbliższej okolicy wskazanej miejscowości, został zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich. Odpowiedzi będą oceniane pod względem poprawności merytorycznej. Za to kryterium można otrzymać od 0 do 10 pkt.
  d) Dodatkowe punkty przyznawane są za wskazanie linku do strony internetowej zawierającej informacje o projekcie. Oceniane będą informacje podane na temat projektu pod względem poprawności merytorycznej. Za to kryterium można otrzymać 0 lub 10 pkt.
  Prace z największą ilością punktów zostaną nagrodzone.
  W przypadku uzyskania takich samych wyników przez kilku uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody do dnia 15.07.2022 r., informacja zostanie przekazana drogą mailową i telefonicznie na adres i numer telefonu podane w imiennym formularzu zgłoszeniowym.
 4. Przekazanie nagród nastąpi w formie, która zostanie ustalona indywidualnie ze Zwycięzcami konkursu, nie później niż do 31.08.2022 r.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie mogą przenieść prawa do niej na osobę trzecią bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody leżące po stronie Laureata. W przypadku, gdy dwukrotne dostarczenie nagrody okaże się bezskuteczne, Laureat traci prawo do nagrody.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora Konkursu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora konkursu.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacje można uznać za przyjętą.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny. Zgłoszenie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.
 3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 4. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego przez minimum 1 osobę.
 5. Organizator Konkursu może unieważnić Konkurs na każdym etapie i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

VII. Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:
  a) zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania Nagród - art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
  b) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, tj. rozliczenia poniesionych kosztów, ewaluacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 10 i 11 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w celu archiwizacji dokumentów w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, operatorzy usług telekomunikacyjnych oraz usług IT.
 5. W przypadku Laureatów odbiorcami danych osobowych będą także operatorzy pocztowi.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 7. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, a także do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. W tym celu prosimy o korespondencję na adres pife@lodzkie.pl .
 8. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.
 9. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

Weź udział w konkusie „Atrakcyjne łódzkie dzięki Funduszom Europejskim"

Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.
 
Top