#KONKURS! Wymyśl hasło promujące Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim!

Data publikacji: 18.11.2021 r.
#KONKURS! Wymyśl hasło promujące Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim!

Informacje o konkursie


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „#Promujemy Punkty” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Łódzkie. Czynności organizacyjne wypełniane są przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź.
 3. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które wypełnią imienny formularz oraz podadzą treść Pracy konkursowej. Warunkiem udziału jest poprawne wykonanie zadania konkursowego (dalej: „Praca konkursowa”).

II. Czas Trwania Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 19.11-26.11.2021 r.

iii. warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy na stronie www.rpo.lodzkie.pl wypełnić imienny formularz oraz podać treść Pracy Konkursowej tj. hasła promującego Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zlokalizowane w województwie łódzkim. Jedna osoba może wysłać tylko jeden imienny formularz z podaną Pracą Konkursową.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż praca konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do pracy konkursowej, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności prawnej. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe uczestnik traci prawo do nagrody.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

iv. nagroda

 1. Dla 3 Laureatów konkursu przewidziane są nagrody:
  - I miejsce: notes, zestaw piśmienniczy, zestaw miodów, powerbank, kubek, książka i torba;
  - II miejsce notes, zestaw piśmienniczy, zestaw miodów, powerbank, kubek i torba;
  - III miejsce notes, zestaw piśmienniczy, zestaw miodów, powerbank, kubek i torba.
 2. Dla 3 osób dodatkowo wyróżnionych przewidziane są upominki m.in. w postaci saszetek na telefon, bidonów, kubków, notesów i toreb.
 3. Laureatów konkursu oraz osoby wyróżnione wybierze Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej. Komisja oceni zgłoszone Prace Konkursowe pod względem kreatywności, oryginalności oraz merytorycznego dopasowania Pracy Konkursowej do tematyki konkursu.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody do dnia 03.12.2021 r., przez publikację tej informacji oraz autorskich haseł na stronie www.rpo.lodzkie.pl. Zwycięzcy są zobowiązani do podania drogą mailową na skrzynkę odbiorczą pife@lodzkie.pl adresu, na który zostanie wysłana Nagroda. Niepodanie adresu do dnia 07.12.2021 r. jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie mogą przenieść prawa do niej na osobę trzecią bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 6. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzców Konkursu przesyłką pocztową do 15.12.2021 r.

v. reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora Konkursu tj. Departament Polityki Regionalnej, Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora konkursu.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacje można uznać za przyjętą.

vi. postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny. Zgłoszenie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.
 3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 4. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego przez minimum 1 osobę.
 5. Organizator Konkursu może unieważnić Konkurs na każdym etapie i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

vii. informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:
  a) zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania Nagród - art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
  b) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, tj. rozliczenia poniesionych kosztów, ewaluacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 10 i 11 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w celu archiwizacji dokumentów w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, operatorzy usług telekomunikacyjnych oraz usług IT.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 6. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, a także do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. W tym celu prosimy o korespondencję na adres pife@lodzkie.pl .
 7. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.
 8. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Weź udział w konkusie #Promujemy Punkty

Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.
 
Top