WEBINARIUM #7 JAK UGRYŹĆ MILIONY ZŁOTYCH NA INNOWACJE?

Data publikacji: 30.11.2018 r.

webinar-1

WEBINARIUM #7 JAK UGRYŹĆ MILIONY ZŁOTYCH NA INNOWACJE?

W trakcie kolejnego webinarium nasi widzowie zadali mnóstwo pytań na temat możliwości pozyskania dofinansowań. Odpowiadamy na nie poniżej, a na końcu tego wpisu możecie również obejrzeć pełne nagranie z naszego wirtualnego szkolenia.

PYTANIE 1:

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZAWIĄZYWANIE KONSORCJÓW PRZEMYSŁOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA GRANICE ADMINISTRACYJNE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO?

  

Projekty muszą być realizowane w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto sam wnioskodawca musi posiadać swoją siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. W przypadku konsorcjów przemysłowych Instytucja Zarządzająca RPO WŁ wymaga, aby każdy z konsorcjantów będący przedsiębiorstwem miał siedzibę lub prowadził działalność gospodarczą w województwie łódzkim.

 

PYTANIE 2:

WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA PROJEKTU JEST ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA DO WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R. CZY JEST TO ROZUMIANE WYŁĄCZNIE JAKO WPROWADZENIE WYNIKÓW TYCH PRAC DO WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROZPOCZĘCIA NA ICH PODSTAWIE PRODUKCJI LUB ŚWIADCZENIA USŁUG?

 

Wdrożeniem wyników projektu można również nazwać udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności prowadzonej przez innego przedsiębiorcę. Jedynym zastrzeżeniem jest tutaj warunek, że wdrożenie ich nie ma na celu dalszej odsprzedaży.

 

PYTANIE 3:

KIEDY UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I JAKI JEST MAKSYMALNY CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW?

 

Termin składania wniosków dla konkursu ogłoszonego w ramach RPO WŁ 2014-2020 I Osi Priorytetowej: Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji dla jednostek naukowych, szkół wyższych oraz konsorcjów naukowych upływa 3 grudnia 2018 roku, natomiast dla działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw upływa 31 stycznia2019 roku.

Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie czas przewidziany na realizację projektów upływa 31 grudnia 2023 roku.

 

PYTANIE 4:

CZEGO DOTYCZY EFEKT DYFUZJI DZIAŁALNOŚCI B+R I W JAKI SPOSÓB POWINIEN ZOSTAĆ WYKAZANY?

 

Efekt ten dotyczy dużych przedsiębiorstw i występuje w trakcie realizacji projektu lub w czasie trwania współpracy z MŚP, NGO lub ośrodkiem badawczym. Specyfika współdziałania powinna być powiązana z zakresem prac badawczo-rozwojowych planowanych do prowadzenia w ramach projektu. Jako współpracę rozumiemy tu realizację projektu w konsorcjum lub w partnerstwie, transfer wiedzy związany z wynikami projektu, staże pracownicze, podwykonawstwo w projekcie lub w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w okresie trwałości projektu. Dla pozytywnego zaopiniowania efektu konieczne jest wskazanie MŚP, NGO lub ośrodka badawczego, z którym podejmowana będzie współpraca w co najmniej jednej z wyżej wymienionych form. Kooperacja ta musi być udokumentowana przynajmniej porozumieniem/listem intencyjnym. W przypadku dużych przedsiębiorstw niespełnienie tego warunku będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

 

PYTANIE 5:

CZY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTW MOŻLIWE JEST FINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH?

 

W przypadku przedsiębiorstw prace przedwdrożeniowe, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi mogą być finansowane w ramach projektu. Przez prace przedwdrożeniowe rozumiemy działania takie jak: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikaty czy też badania rynku. Wszystkie te działania są przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R i są niezbędne do sfinalizowania projektu, na które przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie.

 

 

ZOBACZ CAŁE WEBINARIUM!

 

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 

 
Top