Poddziałanie X.3.2 Problemy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 08.11.2016 r.
Poddziałanie X.3.2 Problemy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Choroby są niestety nieodzownym elementem życia ludzkiego. W zależności od odporności naszego organizmu oraz trybu życia, jesteśmy na nie mniej lub bardziej podatni, a dzięki rozwojowi medycyny wiele niegdyś śmiertelnych chorób nie jest dziś już takim zagrożeniem. Istnieją jednak grupy chorób będące ciągle dużym wyzwaniem dla służby zdrowia, nie tylko w naszym województwie, ale i w całym kraju. Są to przede wszystkim choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, choroby i zaburzenia psychiczne, choroby układu kostno              –stawowego i mięśniowego czy też choroby układu oddechowego. W przypadku tych chorób bardzo ważna jest realizacja regionalnych programów zdrowotnych, opierających się na profilaktyce oraz edukacji prozdrowotnej. Dlatego też w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020 chcemy finansować tego typu przedsięwzięcia.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dotację w wysokości do 91% wydatków kwalifikowanych mogą ubiegać się podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, takie jak np. gminy, ale także organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje naukowe czy też jednostki badawczo–rozwojowe. Warunkiem jest posiadanie doświadczenia w usługach, których świadczenia dotyczy projekt.

Grupą docelową, czyli bezpośrednimi odbiorcami pomocy, są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, które mogą być objęte programami rehabilitacyjnymi i profilaktycznymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu finansowane będą projekty, polegające m.in. na działaniach w zakresie:

  1. świadczenia usług zdrowotnych dla osób uczestniczących w projektach,
  2. zapewnienia dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej,
  3. zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z  usługi zdrowotnej w ramach projektu (w czasie korzystania z usługi),
  4. realizacji działań informacyjno–edukacyjnych skierowanych do mieszkańców woj. łódzkiego,
  5. realizacji działań informacyjno–szkoleniowych skierowanych do lekarzy i pielęgniarek.

Zrealizowanie ww. przedsięwzięć pomoże wykrywać jednostki chorobowe specyficzne lub istotne dla województwa łódzkiego i tym samym zminimalizować zachorowalność na nie. Wykrycie choroby w jej wczesnym stadium ma służyć zwiększeniu szans na wyleczenie,                a także utrzymaniu aktywności zawodowej wśród mieszkańców. Programy zdrowotne są skierowane do grup docelowych, które z powodu choroby muszą zrezygnować z aktywności zawodowej albo do takich, które w wyniku działań profilaktycznych mają szansę powrócić do pracy. Istotna jest także edukacja prozdrowotna mająca na celu uświadomienie społeczeństwa w tym zakresie, co jest piętą achillesową zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju.

Ogłoszenie terminu naboru wniosków zaplanowaliśmy na IV kwartał 2016 r. Śledźcie zatem uważnie naszą stronę internetową (www.rpo.lodzkie.pl) – zakładka „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Zapoznajcie się także z kryteriami oceny projektów, które znajdziecie w tym dokumencie (od str. 312 do 317).

 
Top