Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego edukacji ogólnej

Data publikacji: 17.05.2017 r.

Poniżej publikujemy listę 7 projektów wybranych do dofinansowania, które uzyskały najwięcej punktów w ocenie merytorycznej oraz listę rezerwową dla projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania299.84 KB

pdfLista rezerwowa305.04 KB


Top