Skład Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dotyczącego edukacji ogólnej

Data publikacji: 17.05.2017 r.

Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfSkład KOP229.26 KB


Top