Artykuły

Artykuły (13)

Raport końcowy z badania przeprowadzonego w 2016 roku pod nazwą Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Raport końcowy

Narzędzia badawcze

poniedziałek, 02 styczeń 2017 10:31

Zasady dokonywania zwrotów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wskazuje numery rachunków bankowych prowadzonych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (XI Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź) do dokonywania zwrotów w ramach projektów realizowanych w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego:

  • 39 1240 3073 1111 0010 6415 6197 – dla wszystkich Beneficjentów (nie dotyczy projektów Województwa Łódzkiego),
  • 90 1240 3073 1111 0010 6441 9410 – tylko dla projektów realizowanych przez Województwo Łódzkie.

W tytule przelewu należy wskazać co najmniej:

  • Numer umowy o dofinansowanie projektu (np. UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00),
  • Tytuł zwrotu (np. niewykorzystana zaliczka, wydatki niekwalifikowalne, decyzja administracyjna, o której mowa w art. 207 UoFP – podać numer decyzji),
  • Czy kwota zwrotu stanowi należność główną, odsetki czy karę umowną/dochód incydentalny? (jeżeli odsetki, to jakie: odsetki bankowe, liczone jak dla zaległości podatkowych, karne),
  • Nr zlecenia z BGK zaliczki/refundacji, której dotyczy zwrot (nr zlecenia podany jest w tytule przelewu przychodzącego do Beneficjenta np. 99999/2016/U2) lub datę otrzymania zaliczki/refundacji.

Poniżej podane przykłady stanowią jedynie pomoc przy konstruowaniu tytułu przelewu przez Beneficjentów:

Przykład 1:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, nr zlec. 99999/2016/U2, należność główna, zwrot niewyk. środków”

Przykład 2:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, nr zlec. 99999/2016/U2, należ.gł.=10000zł, ods.podatk=50zł, Zwrot wyd. niekwalifikowalnych”

Przykład 3:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, Zwrot odsetek bankowych, od transzy 150 000 zł z 01.12.2016 r.”

Przykład 4:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, Zal.150 000 zł z 01.12.2016r., należ.główna, Zwrot Decyzja nr XXX/XX/2016”

Informację o numerze zlecenia można uzyskać w Wydziale Finansowym Departamentu ds. RPO (mail: rpo@lodzkie.pl lub tel. 42 663 32 82, 42 663 32 74)

środa, 21 grudzień 2016 08:47

Harmonogram płatności

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zamieszcza wzór harmonogramu płatności dla RPO WŁ 2014-2020 wraz z informacjami wskazującymi na sposób jego wypełnienia. Ponadto szczegóły dotyczące składania Harmonogramów określa umowa o dofinansowanie.

pdfWzór harmonogramu płatności185.17 KB

czwartek, 01 grudzień 2016 09:55

Harmonogram na 2017 rok

W dn. 27 czerwca 2017 r. mocą Uchwały nr 830/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.
W Harmonogramie dodano na IV kwartał 2017 r. konkursy dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Poddziałania I.2.1 i I.2.2 oraz Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Ponadto usunięto zaplanowany na IV kwartał nabór dla Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.3 Transport multimodalny.

Dokument obowiązuje od dn. 27 czerwca 2017 r.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok645.9 KB

pdfOpis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok351.34 KB

 

czwartek, 01 grudzień 2016 09:53

Harmonogram na 2016 rok

 

W dn. 28 czerwca 2016 r. mocą Uchwały nr 730/16 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok. Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.

Dokument obowiązuje od dn. 28 czerwca 2016 r.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 615.93 KB

pdfOpis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok351.38 KB

 

czwartek, 01 grudzień 2016 09:45

Harmonogram na 2015 rok

21 maja 2015 r. mocą Uchwały nr 538/15 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

pdfHarmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w roku 2015. 115.64 KB

czwartek, 01 grudzień 2016 09:24

Harmonogramy

Na tej stronie publikujemy harmonogramy naborów wniosków na kolejne lata. Harmonogramy pozwolą z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące konkursy.


poniedziałek, 18 kwiecień 2016 09:13

Potwierdzenie rezygnacji z newslettera

Twój email został wypisany z newslettera.

Nie będziesz już otrzymywać wiadomości na temat Regionalnego Programu Operacyjnego.

 


Top